This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Loppuraportin viimeiset osat

Vielä viimeistelyä vaativia osia.

Kirjoittakaa suoraan täällä, niin kopioin sitten tekstin wordiin aikanaa. Paljonhan meillä ei tuota aikaa ole. Hannu

1. Johdanto

Tässä raportissa kuvataan Oulun yliopiston kasvatusteknologian koulutusprojektit kurssin puitteissa tehty koulun tulevaisuutta opettajan näkökulmasta tarkasteleva projekti. Projektin keskeiset tiedot ovat:

Kesto: marraskuu 2011 — toukokuu 2012

Projektiryhmä: Eija Moilanen (projektipäällikkö), Tapio Moilanen, Hannu Mäkiö, Timo Palmu, Outi Vähäkari

Ohjausryhmä: Niina Impiö, Tuulikki Moilanen, Markku Lang ja Pasi Kurttila

Projektin kohderyhmä: Kouluja tulevaisuudessa suunnittelevat henkilöt. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat peruskoulun opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta.

Meidän projektimme on pieni osa MOM -projektia (muuttuva oppimaisema), joka puolestaan on osa isompaa ITEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)-koordinaatiohankketta. ITECissä pyritään varautumaan ja ottamaan haltuun lähitulevaisuudessa näkyvissä olevia oppimaisemaa koskevia trendejä. MOM-projektissa tarkastellaan koulusuunnittelua tilojen ja kalusteiden osalta. Hanke on opettajalähtöinen. Siinä muun muassa kehitetään uutta menetelmää, jolla voidaan haastatella opettajia. Haastatteluissa opettajat kertovat omasta oppimaisemastaan, ja sen lisäksi, että haastattelu äänitetään, heidän korvan viereen kiinnitetyllä kameralla nauhoitetaan juuri se maisema, jonka haastateltava näkee. Projektimme osallistui haastattelijoina näiden haastattelujen toteuttamiseen, ja niistä lisää kouluvierailu luvussa.

Muuttuva oppimaisema -hankkeessa järjestettiin Oulussa 28. – 29. 3. 2012 Opettajuus ja muuttuva oppimaisema -seminaari. Projektiimme kuului yhden workshop-työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kuten haastatteluissakin, oli workshopissa osallistujilla aktiivinen rooli. Workshop järjestettiin iltapäivällä, toisena seminaaripäivänä, jolloin osallistujat olivat jo virittyneet seminaarin teemaan. Eri väittämien kautta osallistujat pääsivät keskustelemaan koulutukseen ja teknologiaan liittyvistä asioista. Enemmän asiaa workshopista on siitä kertovassa luvussa.

4 Toteutus ja aikataulu

Projektiaikataulu kuukausittain.

Marraskuu 2011            Projektiaiheen valinta ja työryhmän muodostaminen 17.1.2011.

Joulukuu 2011               Aihepiiriin tutustumista ja tiimin muodostamista. Pelisessio netissä. Ohjauspalaveri 15.12. aiheena yleiskuva projektista. Työskentely-ympäristön kartoittaminen.

Tammikuu 2012            Projektisuunnitelman kirjoittaminen. Tavoitteiden uudelleen määrittämistä. Ohjauspalaveri 20.1. Työskentely-ympäristöiksi valittiin purot.net wiki, viikoittaiset acp tapaamiset sekä dokumenttien tuottamiseen google docs. Perustettiin kouluvierailu-, workshop-ja teoria-ryhmät. Alustavaa suunnittelua kouluvierailujen ja seminaarin osalta.

Helmikuu 2012              Osallistuttiin kouluvierailujen haastattelukoulutukseen ja tehtiin ensimmäiset haastattelu. Ideoitiin workshopin toteutusta. Tehtiin workshopin "Virity väittämistä" -esittelyvideo. Työstettiin teoriaa eteenpäin. Ohjauspalaverissa 24.2. esiteltiin workshop idea ja keksittiin ajatus, että jokainen ryhmä tuottaa videon koosteena ajatuksistaan. Työstettiin väliraporttia.

Maaliskuu 2012             Toinen haastatteluviikko kouluissa. Workshopin valmistelua ja toteutus. Väliraportti valmistui. Saatujen kommenttien pohjalta aloitettiin loppuraportin kirjoittaminen.

Huhtikuu 2012               Päätimme muuttaa projektin tavoitteita, koska näytti siltä, ettemme aineiston pohjalta saa vastattua kysymyksiimme.Saatiin kouluvierailujen aineisto ja päästiin analysoimaan videoita. Videoiden analyysi valmistui loppukuussa. Työstettiin posteria. Jatkettiin loppuraportin kirjoittamista.

Toukokuu                      Edelleen jatkoimme posterin ja loppuraportin työstämistä. Valmis posteri esiteltiin 11.5.

Tammikuussa projekti ei pysynyt aikataulussa. Projektisuunnitelma viivästyi. Tammikuun lopussa teimme tärkeitä päätöksiä työskentelyn organisoimiseksi. Jakauduimme kolmeen ryhmään ja otimme käyttöön kaikille jo entuudestaan tutut työskentelyvälineet. Laadimme aikataulun. Tammikuun jälkeen toteutuksen eteneminen on pääsääntöisesti edennyt tuolloin hahmotellun suunnitelman perusteella. Suurimmat muutokset koskevat kouluvierailuja. Ohjaajan ja toimeksiantajan kesken oli päätetty, ettei projektin puitteissa tarvinnutkaan laatia kouluvierailujen haastattelukysymyksiä. Samalla haastattelumateriaaliksi tuli videot, mikä ei analysoimisen kannalta ole kaikkein helpoin muoto. Lisäksi kouluvierailujen videomateriaalin saaminen viivästyi.

4.2 4.2 Ongelmakohtia projektin toteutuksessa

Perusongelmana alun perin oli annettu väljyys, sekä mahdollisesti tiimin jäsenten kokemattomuus tämän muotoiseen työskentelyyn. Projektin puitteissa saimme itse valita, mistä näkökulmasta tarkastelemme oppimisympäristöä. Tällöin yhteisen näkemyksen hakeminen vie runsaasti aikaa, kun jokaisella on omat ajatuksensa. Ensimmäisen projektisuunnitelman jälkeen palasimme alkupisteeseen, ja valitsimme tutkimuskohteeksemme didaktisen oppimisympäristön. Siinä vaiheessa kuvittelimme, että itse voimme haastatella koulujen opettajia. Tämä kuitenkin muuttui, ja ehkä toimeksiantajan ja projektin välisen vähäisen kommunikaation johdosta kouluvierailujen toteutustapa muuttui sellaiseksi, että vastauksien saaminen kysymyksiimme ei onnistunutkaan. Myöskään ainakaan kaikille tiimin jäsenille ei alun perin ollut tullut selväksi, että kouluvierailujen tarkoitus on testata laitteiden toimivuutta, ja projektin jäseniä tarvitaan haastattelijoiksi.

Toisaalta alussa kokeilimme myös ryhmän jäsenille uusia yhteisöllisiä verkkotyökaluja, jotka eivät sittenkään osoittautuneet toimiviksi. Valitsimme lopulta työvälineiksi wikin ja google docsin. Yhteisöllinen työskentely wikissä ilman tarkkoja ylhäältä tulevia ohjeita ei ole aivan niin helppoa. Vähitellen wikissä käydyn keskustelun ja viikoittaisten acp-palaverien avulla löysimme yhteisen näkemyksen. 

7 7 Resurssit (rahoitus, kirjallisuus, asiantuntijat, ajankäyttö, jne)

Projekti toteutetaan opiskelijatyönä. Projektissa ei siis liiku rahaa. Kurssi, jonka puitteissa projekti toteutetaan, on 6 opintopisteen laajuinen, mikä tarkoittaa noin n. 162 työtuntia ryhmän jäsentä kohti. Työmäärältään yhteensä 820 tuntia.

9 Seuranta ja arviointi

Seurantaa ja riskien ennakointia olisi voinut tehdä paremmin, kuin nyt osattiin. Seurannassa oli keskeisessä roolissa ohjauspalaverit ja ohjaajalta saatu palaute raporttisuunnitelmasta, väliraportista, posterista ja muutenkin prosessin aikana. Emme varsinaisesti kirjanneet odotessa olevia riskejä, mutta toisaalta tuntuu siltä, että tapahtuneita riskejä olisi ollut vaikea ennakoidakin.

Työryhmä kokoontui melkein joka viikko ACP:ssä. Palaverien aikana keskusteltiin myös siitä, missä mennään, mitkä olivat tavoitteet ja missä määrin niihin on mahdollista päästä.

Projektin päätavoitteiksi muodostui seuraavat kolme kohtaa:

1. selvittää opettajien kokemuksia ja kehittämisajatuksia nykyisestä
oppimaisemastaan
2. selvittää millaisena opettajat näkevät opettajan roolin ja oppimaiseman
tulevaisuuden koulussa
3. visioida teorialähtöisesti millainen koulu on vuonna 2025.

Välitavoitteina päätavoitteisiin pääsemiseksi  oli

  1. muodostaa yhteinen näkemys projektin tavoitteista
  2. osallistua koulukävelyihin ja analysoida haastattelumateriaali
  3. toteuttaa workshop seminaarissa ja analysoida siinä tuotetut videot

Välitavoitteista ensimmäinen saavutettiin vasta posterin kirjoittamisvaiheessa. Tähän vaikutti kyllä ratkaisevasti se, että projektin tavoitteita jouduttiin muuttamaan niin useaan. Ensimmäisessä projektisuunnitelmassa emme olleet vielä löytäneet yhteistä linjaa, mistä syystä luultavasti ohjaaja vihelsi pelin poikki, ja antoi ryhmälle tehtävän miettiä tavoitteet tyhjältä pöydältä. Valitsimme kuitenkin silloinkin hieman huonot tavoitteet, ne eivät olleet linjassa MOM-hankkeen kiinnostuksen kohteiden kanssa. Kun kouluvierailujen kävelyt oli tehty, ryhmä arvioi, ettei saadusta aineistosta, ole mahdollista saada vastauksia asetettuihin kysymyksiin. Jouduimme jälleen kerran muuttamaan tavoitteitamme.

Toisen ja kolmannen välitavoitteen saavutimme hyvin. Erityisesti workshop-työskentely innosti osallistujat yhteisöllisesti pohtimaan omia ajatuksiaan. Workshopin osalta olimme varautuneet huomattavasti suurempaan osallistujien määrään.   Niistä saatujen tulosten avulla pystyimme vastaamaan päätavoitteisiin 1 ja 2,

 

-         Mitkä ovat arvioinnin keskeiset tulokset? Toteutuiko ennakoidut riskit?

-         Miten projektissa onnistuttiin vastaamaan sille määriteltyihin tavoitteisiin?

10 Tiedotus ja tulosten levittäminen

-  Miten projektin toiminnasta on tiedotettu?

-Mom-projektin kotisivut ja blogi?

-Seminaarin kotisivut?

 

Projektin toiminnasta on tiedotettu ohjausryhmätapaamisissa. Projektista tehtiin väliraportti jota arvioi toiset oppilaat. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään loppuraporttia.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Palaute projektisuunnitelmasta, ohjauspalaveri 20.1
hmakio   (15.05.2012 21:38)
 

Näyttää siltä, että aika paljon ole täällä itsekseni keskustellen saanut aikaiseksi. Tiedotus ja tulosten levittämin lukuun minulla ei ole mitään ideaa.
hmakio   (14.05.2012 13:50)
 

Toteutus ja aikataulu melkein valmis. Muistini pätkii, muistatteko ohjauspalaverien tarkempia sisältöjä? Keskipalstalle ei riippuva sisennys kopioidu oikein, mutta ei haittaa.
hmakio   (14.05.2012 13:31)
 

Prosessoin Toteutus ja aikatauluosaa, älä muokkaa
hmakio   (14.05.2012 11:58)