This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Arin testipaikka

Oppivaan organisaatioon liittyviä asioita

Oppimisen prosessin karkeat askeleet ovat:

  1. vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen (kognitiivinen konflikti?)
  2. vallitsevan käytännön analyysi
  3. uuden ratkaisun mallittaminen
  4. uuden mallin tutkiminen
  5. uuden mallin käyttöönotto
  6. prosessin arviointi
  7. uuden käytännön vakiinnuttaminen ja laajeneminen

Jatkuu..

Ekspansiivinen oppiminen ja kehittely työyhteisössä olisi mielenkiintoinen asia, mutta en taida liittää sitä tähän dokumentaatioon...jätetään asia hautumaan :) En nyt kuitenkaan vielä poista tätäkään pätkää sivulta...

Pätkitty stoori

Miten verkkotyöskentely tukee yhteistyötä ja adaptiivista asiantuntijuutta?

Yhteisöllisen oppimisen sosiokognitiivisen merkityksen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta opettaja voisi kehittää omaa pedagogista asiantuntijuuttaan. Kehittyneitä yhteisöllisen toiminnan taitoja tarvitaan jo nyt, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa se on adaptiivisen toiminnan edellytys. Yhteisöllnen toiminta ja yhteistyö ei ole vain yksilöllisen opiskelun motivaation täydentäjä tai menetelmä muiden joukossa vaan se on ei enempää tai vähempää ihmisen henkisen kehityksen tärkein lähde. Sosiaalinen yhteistyö luo pohjan yksilön kognitiiviselle kehitykselle.

Adaptiivinen toiminta edellyttää yhteisöllisen toiminnan taitoja. Sosiaalisen median ympäristöt ja erilaiset oppimisympäristöt mahdollistavat tiimien jäsenten vuorovaikutuksen ja keskustelun. Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja.  Sosiaalisesti jaetussa metakognitiossa toimijat rakentavat yhdessä tietoa siten, että työskentelyssä ei voida palauttaa kenenkään osallistujan metakognitioita - se rakentuu yhteisessä ajattelutoiminnossa. Yksilön metakognitiot ja sosiaaliset metakognitiot ovat kuitenkin päällekkäisiä ja lomittaisia - ne tukevat toinen toisiaan.
Tämä nyt wikityöskentelynä tekemämme tekstituotanto on erinomainen esimerkki siitä. Tämänkaltainen wikiympäristö voisi siis olla yksi esimerkki sellaisesta verkkosovelluksesta joka tukemalla jäsentensä yhteistyötä kehittää organisaation adaptiivista asiantuntijuutta.

Miten hiljainen tieto saadaan muunnettua 'kuuluvaksi' edistämään organisaation asiantuntijuutta?


Japanilaiset organisaatiotutkijat Nonaka ja Takeuchi ovat kuvanneet organisaation tiedonluomisprosessia. Hiljaisen tiedon osuus kaikesta tiedosta työorganisaatioissa voi olla jopa 80%.?Tärkeintä organisaation toiminnan kehittymiselle on osaaminen sekä verkosto- ja tiimityötaidot. Keinoina asiantuntijuuden jakamiselle ovat mm. yhteinen reflektointi, yhteinen kieli ja kokemusten jakaminen.?Miten hiljainen tieto saadaan hyödyntämään yhteistyötä organisaatiossa ja kehittämään sen adaptiivista asiantuntijuutta? Nonakalla on tähän erityinen ideaaliorganisaatio, jota hän nimittää hyperteksti-organisaatioksi. Nonakan kehittämä malli perustuu vuorovaikutukseen hiljaisen (tacit) ja julkisen (explicit) tiedon välillä. Julkinen tieto on objektiivista, muunnettavissa kielelliseen muotoon. Eksplisiittinen tieto voidaan myös tallettaa tietoteknisesti, päinvastoin kuin  hiljainen tieto.

Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen

Japanilaiset organisaatiotutkijat Nonaka ja Takeuchi ovat kuvanneet organisaation tiedonluomisprosessia. Siinä on tärkeää hiljaisen tiedon eli tacit-tiedon jakaminen (sosialisaatio), konseptualisointi (keskustelu, reflektointi, käsitteellistäminen, hiljaisen tiedon ulkoistuminen), hyväksyminen (artikulaatio), mallintaminen (prototyyppi, pilottihanke), tietämyksen integrointi koko organisaatiossa (synteesi) ja saatu palaute. Hiljaisen tiedon osuus kaikesta tiedosta työorganisaatioissa voi olla jopa 80%.

Tärkeintä organisaation toiminnan kehittymiselle on osaaminen sekä verkosto- ja tiimityötaidot. Keinoina asiantuntijuuden jakamiselle ovat mm. yhteinen reflektointi, yhteinen kieli ja kokemusten jakaminen. Hakkarainen (2003) tuo esille hybridisen asiantuntijuuden, joka tarkoittaa tiedon välittäjää ja rajanylittäjää.

(Helakorpi 2005)

Miten hiljainen tieto saadaan hyödyntämään yhteistyötä organisaatiossa ja kehittämään sen adaptiivista asiantuntijuutta? Nonakalla on tähän erityinen ideaaliorganisaatio, jota hän nimittää hyperteksti-organisaatioksi. Siinä yhdistyy hierarkinen (perinteinen länsimainen) ja horisontaalinen organisaatio. Hänen mukaansa muunnos hiljaisesta tiedosta julkiseksi on samanlainen kuin analogisen tiedon muunto digitaaliseksi.

Nonakan kehittämä malli perustuu vuorovaikutukseen hiljaisen (tacit) ja julkisen (explicit) tiedon välillä. Julkinen tieto on objektiivista, muunnettavissa kielelliseen muotoon. Eksplisiittinen tieto voidaan myös tallettaa tietoteknisesti, päinvastoin kuin  hiljainen tieto.

(Linturi 2004)

Nonakan ja Takeuchin tiedon spiraalimaisen prosessin mallin mukaan hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutus tapahtuu sosiaalisessa prosessissa neljän erilaisen keskustelumallin kautta. Ne ovat:

1. sosialisaatio (hiljaisesta hiljaiseen)
- sosialisaatioprosessi: kokemusten / mentaalisten mallien / teknisten taitojen vaihto
2. ulkoistaminen (hiljaisesta ulkoiseen)
- ulkoistaminen: dialogi, kollektiivinen reflektio
3. yhdistäminen (käsitteellinen tietoisuus)
- yhdistäminen: tiimin tiedostaminen uudesta innovaatiosta, uudesta toimintatavasta
4. sisäistäminen (ulkoisesta tiedosta hiljaiseen tietoon)
- sisäistäminen: käsitteellinen tieto muuttuu yksilössä hiljaiseksi tiedoksi

Metakognitio ja sen tukeminen verkkotyöskentelyssä

Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja. On todettu, että hyvät metakognitiiviset taidot edistävät oppimisprosessia. Verkkotyökaluissa, käytettiinpä niitä formaaliin oppimiseen tai tiimityöskentelyyn (joka sekin tavallaan on oppimisprosessi), hyvä ominaisuus olisi siis metakognitiivisten toimintojen tukeminen.

Adaptiivinen toiminta edellyttää yhteisöllisen toiminnan taitoja. Sosiaalisen median ympäristöt ja erilaiset oppimisympäristöt mahdollistavat tiimien jäsenten vuorovaikutuksen ja keskustelun. Ne eivät kuitenkaan suoranaisesti takaa sitä, että tiimin jäsenet tai oppijat edistäisivät tietoisesti toistensa metakognitiivista työskentelyä. Sosiaalisesti jaetussa metakognitiossa toimijat rakentavat yhdessä tietoa siten, että työskentelyssä ei voida palauttaa kenenkään osallistujan metakognitioita - se rakentuu yhteisessä ajattelutoiminnossa. Yksilön metakognitiot ja sosiaaliset metakognitiot ovat kuitenkin päällekkäisiä ja lomittaisia - ne tukevat toinen toisiaan.

Tiedonrakentaminen (=knowledge building) on käsitteenä Carl Bereiterin ja Marlene Scardamalian luoma (2003). Se tarkoittaa uuden tiedon luomista tai yleisen tiedon muokkaamista yhdessä asetettujen päämäärien kautta. Tiedon rakentaminen  perustuu vuorovaikutukseen, jossa yhteisön jäsenet synnyttävät uutta tietoa oivalluksien ja uusien näkökulmien kautta. He kuitenkin erottavat tiedonrakentamisen ja oppimisen, koska oppiminen on tarkoituksellista, joka selkeästi tuottaa uusia uskomuksia, asenteita tai taitoja. Tiedonrakentamiseen liittyy vahvasti myös oppimisen epämuodollinen puoli. (Bereiter, Scardamalia 2003)

Vuorovaikutus voi olla vaikkapa ryhmäkeskusteluja tai vaikkapa taiteellisen kokonaisuuden rakentamista. Tällainen konteksti sopii luovan yhteisön ympäristöksi, koska se tukee vahvasti yhteisön emergenttistä toimintaa. Tiedon rakentamisen pedagogiikkaan nojautuvia oppimisympäristöjä kutsutaan tiedonrakentamisympäristöiksi (knowledge-building environments). Sosiaalinen media tarkoittaa sitä, että sisällön tuottamisessa ja jakelussa on aiempaa sosiaalisempi lähestymistapa.

Avoin kommunikointi, päätösvallan hajauttaminen ja tiedon vapaa jakaminen sekä uudelleen käyttö ovat korostuneina (Hintikka 2007). Käytetään myös termiä produsage, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna käyttäjätuotantoa. Kyseessä on yhteisöllisen tiedon jalostaminen. Tiedon rakentaminen on työskentelyä yhteisten ajatusten ja ideoiden kehittämiseksi tavalla, joka ei auta vain yksilön omaa oppimista, vaan edistää koko yhteisön tiedontason ja ymmärryksen syventämistä.

Hajautettu organisaatio on määräaikaikainen tai pysyvä organisaatio, jonka henkilöstö työskentelee yhteisen toimeksiannon toteuttamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi eri paikoissa käyttäen apunaan tieto- ja viestintäteknologiaa. Hajautetun organisaation ominaisuuksia määrittävät eri tekijät eli paikka, aika, moninaisuus ja vuorovaikutuksen tapa. (Vartiainen 2004)

Käytännössä sosiaalinen media voisi merkitä esimerkiksi sitä, että sosiaalisen median palvelussa käyttäjät voivat vapaasti verkottua muiden käyttäjien kanssa, julkaista ja jakaa omaa materiaaliaan (kuvia, tekstiä, videoita, ääntä, linkkejä yms.), kommentoida muiden aineistoja, luoda ryhmiä ja tiimejä.

Emergenssi tarkoittaa yleisesti tietystä kokonaisuudesta nousevaa ja syntyvää uutta ilmiötä, omin ehdoin kehittyvää ominaisuutta tai toiminnan tasoa. Emergoituminen verkkoyhteisön muotoutumisessa liittyy nimenomaan ennalta arvaamattomuuteen ja jäsenien luovaan vuorovaikutukseen. (Ihanainen 2004)
Tämä nyt wikityöskentelynä tekemämme tekstituotanto on erinomainen esimerkki siitä. Tämänkaltainen wikiympäristö voisi siis olla yksi esimerkki sellaisesta verkkosovelluksesta joka tukemalla jäsentensä yhteistyötä kehittää organisaation adaptiivista asiantuntijuutta.

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@hmakio @pirjoriitta @piams Lyhensin verkkotyöskentelyn osuutta ja hiljaista tietoa, ohessa on pätkitty versio (kohdassa Pätkitty stoori). Saattaa olla että siitä pätkiessä katosi jokin ydinkohta...mutta lukekaa ja arvioikaa...en laittanut sitä vielä yhteiseen paikkaan
arirapo arirapo   (27.09.2011 16:39)
 

Yhteisöllisen oppimisen sosiokognitiivisen merkityksen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta opettaja voisi kehittää omaa pedagogista asiantuntijuuttaan. Kehittyneitä yhteisöllisen toiminnan taitoja tarvitaan jo nyt, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa se on adaptiivisen toiminnan edellytys. Yhteisöllinen toiminta ja yhteistyö ei ole vain yksilöllisen opiskelun motivaation täydentäjä tai menetelmä muiden joukossa vaan se on ei enempää tai vähempää ihmisen henkisen kehityksen tärkein lähde. Sosiaalinen yhteistyö luo pohjan yksilön kognitiiviselle kehitykselle.

Jotain tähän suuntaan?
arirapo arirapo   (25.09.2011 10:34)
 

Pakko lisätä vielä tänne 'muistiinpanoihini' Sannan slidet, joissa sivutaan näitä asioita:
http://www.slideshare.net/LEToulu/jrv...
arirapo arirapo   (24.09.2011 10:59)
 

Testiä - erikoismerkkien toistuminen wikissä -+=<>`´*^
arirapo arirapo   (24.09.2011 09:10)
 

Hyvin oot saanut koottua, mutta opettajana tuo tuntuu tosi haasteelliselta. Oikeasti "oppivassa yhteisössä" uskoisi tuollaista olevankin. Varsinkin tuo "Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus" lainauksesi todella osuu.
hmakio   (23.09.2011 20:06)
 

Hmmm...nyt sain nuo hiljaisen tiedon ja metakognitiivisen höpötyksen jonkinlaiseen muotoon. Menikö liian teoreettiseksi? Täytyy hiukan pähkäillä ja lukea ne ajatuksella läpi...
arirapo arirapo   (23.09.2011 19:05)
 

"Hiljainen (tacit) tieto on tekemisen tietoa, osaamista, jota ei pilkottu eikä sanoiksi tärvätty. Sitä voivat olla pelimannin taituroinnit haitarillaan ja pilkkijän touhut työmaallaan. Harjoitus tekee mestarin, ja mestaruuden takana on automatisoitunut toiminta. Lääkärin diagnoosi on puoleksi hiljaista ja puoleksi julkista (explicit) ja äänekästä. Hiljainen ymmärrys sulautuu toimintaan tavalla, josta tekijä itsekin on vähäisessä määrin tietoinen. Se on intuitiivista taitotietoa, johon päästään käsiksi aistien ja mentaalisten mallien kautta. Hiljainen tieto karttuu kokemuksesta ja kiteytyy kognitiivisiksi taidoiksi kuten uskomuksiksi, mielikuviksi ja muiksi mentaalisiksi malleiksi, joita on työlästä siirtää henkilöltä toiselle." (Linturi 2004)
arirapo arirapo   (23.09.2011 17:50)
 

Hiljaisesta tiedosta äärimmäisen hyvää matskua Linturin Hannun (2004) luomana: http://nexusdelfix.internetix.fi/fi/s...
arirapo arirapo   (23.09.2011 17:47)
 

Tässä on oikeastaan hyvin kiteytettynä koko ideologian ydin:

"Adaptiivinen toimiminen tulevaisuuden interaktiivisissa ja oppivissa organisaatioissa edellyttää kehittyneitä yhteisöllisen toiminnan taitoja. Jotta opettaja voisi kehittää omaa pedagogista asiantuntijuuttaan, täytyy hänen ymmärtää yhteisöllisen oppimisen sosiokognitiivinen merkitys. Yhteistyö tai yhteisöllinen toiminta on ihmisen henkisen kehityksen tärkein lähde, ei vain yksi menetelmä muiden joukossa joka täydentää tai luo motivaatiota yksilölliselle opiskelulle. Sosiaalisen yhteisön asettamat odotukset ja vaatimukset, sekä sen yksilön kehitykselle välittämä tuki, luovat kontekstin yksilön kognitiiviselle kehitykselle."

Helsingin yliopisto, Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
http://www.helsinki.fi/science/networ...
arirapo arirapo   (23.09.2011 17:44)
 

Hauskaa muuten että kun hakee tietoa ja googlettelee niin alkaa jo sitä kautta löytymään omia tekstejämme. Toivottavasti ei degeneraatio iske :D
arirapo arirapo   (23.09.2011 17:38)
 

No ehkä voisin keskittyä noihin kahteen, eli hiljaiseen tietoon ja sitten tuohon metakognitio/some-hommaan. En niinkään käsittele oppimisympäristöjä siinä.
anonymous   (23.09.2011 15:21)
 

Näyttää siltä, että sulla on kovin monta kiinnostuksen kohdetta. Voisko noista vähentää? Miten niistä valikoi tärkeimmät? Some-juttu liittyy myös oppimisympäristöihin, joista minä kirjoitan, mutta toistaalta tuo oppiva organisaatio tai hiljainen tieto on aivan uusia näkökulmia. Teknologiaa meille tulee näissä opinnoissa muutenkin aika paljon.
pirjoriitta pirjoriitta   (22.09.2011 22:31)
 

Huoh. Tuo teksti ei ole vielä oikein kuosissa...siinä on liikaa numerointeja ja kategorisointeja...pitää vielä stilisoida...
arirapo arirapo   (22.09.2011 21:01)
 

Hiljainen tieto ja tiedonluomisprosessi

Nonaka ja Takeuchi ovat kuvanneet tiedonluomisprosessia. Siinä on tärkeää hiljaisen tiedon eli tacit-tiedon jakaminen (sosialisaatio), konseptualisointi (keskustelu, reflektointi, käsitteellistäminen, hiljaisen tiedon ulkoistuminen), hyväksyminen (artikulaatio), mallintaminen (prototyyppi, pilottihanke), tietämyksen integrointi koko organisaatiossa (synteesi) ja saatu palaute.
arirapo arirapo   (22.09.2011 20:34)
 

Hajautettu organisaatio on määräaikaikainen tai pysyvä organisaatio, jonka henkilöstö työskentelee yhteisen toimeksiannon toteuttamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi eri paikoissa käyttäen apunaan tieto- ja viestintäteknologiaa. Hajautetun organisaation ominaisuuksia määrittävät eri tekijät eli paikka, aika, moninaisuus ja vuorovaikutuksen tapa.

(Vartiainen 2004)
arirapo arirapo   (22.09.2011 20:30)
 

Omassa osuudessani käsittelen tuota oppivaa organisaatiota, hiljaista tietoa, yhteisöllisyyttä sekä tietoteknisiä sovelluksia/palveluja yhteistyön apuna. Yritän noista parsia kasaan jonkunlaisen kokonaisuuden.
anonymous   (22.09.2011 09:11)
 

@arirapo Tästä aiheesta on myös tuossa minun kirjassa puhetta ja siitä on myös esimerkkejä. Engström mainitaan myös, mutta enemmän on muita lähteitä.
pirjoriitta pirjoriitta   (20.09.2011 17:47)
 

Tilateema on kyllä mielenkiintoinen. Tulee mieleen 3 eri osa-aluetta
1. Opetukseen varatut tilat. Perinteinen vs. hajautettu malli, jossa useampi opettaja, eri tiloja käytössä.
2. Oppilaiden välituntikohtaaminen. Mahdollisuus esim. pitemmän tauon aikana koota oppilaat katsomaan esitystä.
3. Opettajien työhuoneen, opettajainhuone. Mahdolliset ryhmätyötilat.
hmakio   (19.09.2011 22:20)
 

@hmakio Jees, näin ajattelinkin, kunhan saan aikaa istua alas. :)
arirapo arirapo   (19.09.2011 21:12)
 

Ei kai olisi hullumpaa, jos kirjoittaisit niistä? Omassa kirjoituksessani viittaan siihen, että tietotekniikka voisi helpottaa yhteydenpidossa, kun yhteistä aikaa on vaikea saada.
hmakio   (19.09.2011 20:17)