This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Astan tiivistelmää

Motivaatioon vaikuttavia tekijöitä itsesäätöisessä oppimisessa

 

Tarkoituksenamme on tarkastella mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa. Motivaatio voi syntyä sekä sisäistä että ulkoisista tekijöistä. Sisäinen motivaatio koostuu positiivisista emootioista ja kiinnostuksesta, joten se tuottaa yleensä paremman oppimistuloksen kuin ulkoiset motivoivat tekijät kuten arvosanat tai opintopisteet. Kiinnostus tarkoittaa yleensä myös aitoa sitoutumista oppimisprosessiin. (Martens, de Brabander, Rozendaal, Boekaerts, & van der Leeden, 2010)

Sisäinen motivaatio syntyy oppimisympäristössä, jossa tuetaan kolmea psykologista tarvetta, joita ovat autonomia, kompetenssi/pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. (Martens et al., 2010)Sitoutumista itsesäätöiseen oppimiseen voisikin ehkä tarkastella seuraavan kysymyksen kautta: Kuinka voidaan tukea oppijan autonomiaa, kompetenssia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta?

Sitoutuminen tehtävään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Valintamotivaation aikana opiskelija arvioi omia tavoitteitaan ja toimeenpanevan motivaation vaiheessa oppija ylläpitää ja säätelee toimintaansa tavoitteen saavuttamiseksi (Järvenoja & Järvelä, 2006, s. 87). Valintamotivaation vaiheessa yksilön ulkopuolelta tulevat opettajan asettamat tavoitteet eivät lisää oppijan sitoutumista oppimisprosessiin, jos tavoitteille ei anneta henkilökohtaista merkitystä. Henkilökohtaiset arvot edesauttavat sisäisen tavoitteen ja siten sisäisen motivaation kehittymistä. Opettaja voikin parantaa sitoutumista esittämällä tavoitteet oppijan arvoja tukien. Toisaalta tavoitteita ei myöskään saa avata liikaa, vaan oppijan autonomian tunnetta voidaan vahvistaa jo tässä vaiheessa.(Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010; Martens et al., 2010.)

Oppija joutuu tasapainoilemaan motivaationsa kanssa koko oppimisprosessin ajan. Kompetenssi eli pätevyyden tunne syntyy onnistumisen kokemuksista. Oppija saa palautetta eri suunnista ja positiivisena koettu palaute vahvistaa sitoutumista. Tämä ei tarkoita, että oppija tulisi saada vain positiivista palautetta, vaan myös rakentavasti esitetty kritiikki voi innostaa jatkamaan oppimista.  (Martens et al., 2010.)Kompetenssia ja autonomiaa mahdollistaa myös mahdollisuudet osallistua luokassa tavoitteen saavuttamiseen liittyviin tarkoituksen mukaisiin prosesseihin (Järvelä et al., 2010).

Yleensä oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Motivaatiota voidaan tarkastella myös ryhmätasolla eri näkökulmista. Ryhmän jäsenten voidaan ajatella vaikuttavan toisiinsa tai ryhmän yhteisen motivaation voi vaikuttaa ryhmän jäsenen yksilölliseen motivaatioon. Ryhmässä yhdistyvät erilaisten yksilöiden erilaiset arvot, odotukset ja tavoitteet, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja (Järvelä et al., 2010). Tällöin sitoutuminen edellyttää sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta yksilöllisistä eroista huolimatta. Sosiaalisesti konstruoitu motivaatio syntyy, kun ryhmässä yhdistyvät yksilöiden kollektiivinen sitoutuminen. Sitoutuminen taas syntyy vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten itsesäätelyn ja jaetun säätelyprosessin kautta.  (Järvelä et al., 2010.)Ryhmän saama positiivinen palaute lisää yleensä ryhmän autonomiaa ja lisää erityisesti kompetenteista oppijoista koostuvien ryhmien kiinnostusta (Martens et al., 2010).

 

Lähteet:

Järvelä, S., Volet, S., & Järvenoja, H. (2010). Research on motivation in collaborative learning: Moving beyond the cognitive-situative divide and combining individual and social processes. Educational Psychologist, 45(1), 15-27. doi:10.1080/00461520903433539

Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2006). Motivaation ja emootioiden säätely oppimisprosessin aikana. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Helsinki: WSOY.

Martens, R., de Brabander, C., Rozendaal, J., Boekaerts, M., & van, d. L.,R. (2010). Inducing mind sets in self-regulated learning with motivational information. Educational Studies, 36(3), 311-327. doi:10.1080/03055690903424915

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Monitoimikoulut saattavat olla lähikehityksen vyöhykkeellä! Oulussa Ritaharjun koulu toimii jotenkin sellaisella konseptilla, mutta en tiedä nuorisotyön osuudesta. Viime viikolla tapasin yhden rehtorin, joka haaveili juuri siitä, että saisi aikaan monitoimikoulun, jossa olisi mahdollista yhdistää mm. nuorisotyön osaamista opetuksen käyttöön. Kollaboraatio kuulostaa muutenkin etenevän, kun näyttää olevan kouluja, joilla tosissaan rakennetaan yhteistyötä luokkiin koulunkäynnin ohjaajien, erityisopettajien ja luokan/aineenopettajien kesken. Inkluusion periaate ikään kuin pakottaa tähän suuntaan.


Minä koetan viikonlopun aikana rakennella prezin, jossa selitän toiminnan teorian keskeisiä, motivaatioon liittyviä käsitteitä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ei ole mielekäs, koska ulkoisiinkin kannustimiin on rakennettava henkilökohtainen mieli, jotta ne motivoivat osallistumaan toimintaan. Ehkä on silti niin, että ulkoista motivaatiota täytyy pitää yllä jatkuvasti tarjoamalla kannustimia lisää, ja sisäinen motivaatio on pysyvämpää?
Karihanse Karihanse   (07.10.2011 11:16)
 

Minulle tuo toiminnanteoria on vieras, mutta olisin samaa mieltä tuosta, että sisäisen motivaation merkitys on itsesäätelyn kannalta suurempi. Silloin ulkoiset epämiellyttävätkään seikat ei estäisi oppimista, vaan oppija keskittyisi olennaiseen juuri oppimisen ja itsensä kehittämisen takia.

Vähän otsikon ulkopuolelta olen mielissäni tuosta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tärkeydestä. Aiemmissa opinnoissa ja työelämässä olen pohdiskellut nuorisotyöntekijän roolia koulussa. Nuorisotyöntekijälle ryhmädynamiikan asiantuntijana voisi ollakin tarvetta myös oppimisen edistäjänä, ei "vain" kiusaamiseen puuttujana tai muiden tulipalojen sammuttajana...
akaarnie   (06.10.2011 22:46)
 

Jollain luennolla tai oheislukemistona olleessa tekstissä vilahti ajatus siitä, että (asiantuntijaksi) oppimisen edellytyksenä on jatkuva henkilökohtaisen mielen konstruointi oppimiseen. Minä tulkitsen tuota toiminnanteoreettisena käsitteenä, vaikka ao. teoriaan ei tuossa suoraan viitattukaan. Yhtä kaikki, henkilökohtaisen mielen käsite ylittää kahtiajaon sisäiseen ja ulkoiseen, ja kysymyksen autonomian, kompetenssin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemisesta voisi myös muotoilla kysymykseksi: kuinka tuetaan jatkuvaa henkilökohtaisen mielen rakentamista? Sama asia, mutta toisin ilmaistuna. Taidanpa olla sillä kannalla, että sisäisen motivaation merkitys on suurempi kuin ulkoisten kannustimien. Olisiko peräti niin, että oppiminen ei ole itsesäätöistä, ellei siihen ole sisäistä motivaatiota - siis henkilökohtaista mieltä?
Karihanse Karihanse   (06.10.2011 19:49)