This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

Case 2

Oppimismotivaatio?

Onnistumisen riemu ja kiljahdus

Aikataulu

Tässä prezin osoite: http://prezi.com/uqomfxtgrrtz/oppimis...

Torstaihin 6.10. asti on itsenäisen työskentelyn vaihe, jossa jokainen tutustuu joihinkin aiheisiin kiinnostuksensa mukaan ja myös tuottaa aineistoa...tekstiä, kaavioita, kuvia, ideoita, videoita.

Sunnuntaina 2.10. jokainen valitsee itselleen pari aihekokonaisuutta, josta ottaa selvää ja tuottaa sitä matskua. Ilmoittakaa aiheenne tuossa alempana.

AC-palaveri pidetään sunnuntaina 9.10. kello 19.00 alkaen

Arin ehdotus oli ihan alussa:

Ehdotan sellaista työskentelytapaa että ensin 1) kerätään tietoa (jokainen omalle alueelleen) ja keskustellaan, sitten 2) kootaan jonkunlainen teoreettinen viitekehys tekstin muodossa ja keskustellaan siitäkin ja lopuksi 3) valitaan sopiva graafinen esitysmuoto (Prezi, käsitekartta tai jokin muu) ja tehdään esitys valmiiksi. Toki käsitekarttaa voisi jo nyt käyttää ideoinnin lähteenä. Jos Prezi valitaan lopulliseksi muodoksi, sitä ei kannata alkaa väsäämään ENNEN kuin koko homma on hahmottunut.

Mind mappii

Perjantai 30.9. aivoriihi

 1. yksin / yhdessä
 2. antaa ja saada
 3. sisu
 4. omat tavoitteet - yhteisön tavoitteet
 5. yhdessä vai omiin nimiin
 6. kuka tukee ketä?
 7. miten motivoitua yhteistyöhön?
 8. missä on yhteistyön rajat?
 9. antaa vai ottaa?
 10. kateus
 11. metakognitio
 12. motivaation rajat
 13. minäkuva
 14. ammattiylpeys
 15. sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 16. volitio
 17. motivaation perustana yksilön hyvinvointi/mielihyvä?
 18. itsesäätöisyys ja motivaatio
 19. yksityisyys / julkisuus
 20. pakko / vapaaehtoisuus
 21. jaksaminen
 22. motivaatioteoriat?
 23. mitä motivaatio on?
 24. formaali ja informaali oppiminen ja itsesäätöisyys
 25. yhteistyö ja kulttuuriset käytännöt
 26. motivaation tukeminen: etätyössä, koulussa
 27. töissä, koulussa, jalkapallokentällä
 28. miten motivaatiota saadaan tuettua?

Alustavaa listausta tiimin jäsenten kiinnostuksista

Näistä asioista siis otetaan selvää. Jokainen valitsee aiheet oman kiinnostuksensa mukaan. Kun on jonkinlainen työnjako, ei tehdä ainakaan liikaa päällekkäistä työtä.

Ari: a) Flow-ilmiö, b) metakognitio - kirjan sivut 40-55

Hannu: sosiaalisen tilanteet vaikutukset. Ecclesin ja Wigfieldin odotusarvoteoria. ( attribuutio ja itsepystyvyys, jos ei muita kiiinnosta)

Pirjo: Motivoituminen ryhmätyöhön, jakamisen motivointi ?

Pia: oppilaan motivointi vieraan kielen opiskeluun (esimerkkitutkimus)

Eija: Sisäinen ja ulkoinen motivaatio. TVT rooli oppilaiden motivoinnissa s. 61-64,71-77

Tapio: itsesäätely (self-regulation) + muuta aiheeseen liittyvää

 

Ajatuksia visuaalisesta esittämisestä

Kun oli eilen radiohiljaisuus, pistin blokiin ja nyt kopioin tänne. Tähän voi lisäillä ideoita.

Miten motivaatiota voisi tarkastella?

 1. Historiallinen tarkastelu. Kukin teoria nousee omasta kulttuuristaa. Teoriat sulautuvat. Syntyy uusia näkökulmia. Esim. attribuutioteoriat ja pystyvyysuskomukset ovat läsnä monessa nykyaikaisessa motivaatioteoriassa.
 2. Toinen idea. Tekemisen pyörä, mihin vaiheeseen eri teoriat kiinnittävät huomionsa.
 3. Kolmas idea, zoomauksen käyttö prezissä. Zoom ulos yksilön motivaatioteoriasta tilanteessa oleviin muihin tekijöihin, opettaja, materiaalit yms.
 4. Neljäs idea, kootaan alkuun käsitteitä, kuten worldpress tageja pilveen. Pilvi räjähtää, käsitteet lentävät toimintahyrrään. Käsitteet jaetaan väreihin sen mukaan, mistä teoriataustasta ne tulevat. Olisiko itsepystyvyyden väri kaunis vai ruma? Jollakin tavalla kun se linkittyy behaviorismiin keksijänsä kautta. Tai jos kyseessä olisi video, käsitteet voisivat syntyä kuvista, itsepystyvyys ruususta tai falloksesta. Pitää valita temppelikuvastoa, jottei mene epäasiallisuuden puolelle. Entä muut kykyuskomukset?
 5. Yksi jako tulee siitä, onko kysymyksessä informaali vai formaali oppimisympäristö. Informaalissa korostuvat ihmisen osallistuminen ja halu kehittyä.
 6. Järvelän kirjassa on se kuva, jossa on ajatteluja ennen toimintaa ja toiminnan aikana. Voisi lisätä ajatuksia toiminnan jälkeen ( syypäätelmiä) + muokata omia noihin kahteen ekaan.

Lähteitä

Pirjo:

Järvelä, Volet, Järvenoja: Research on Motivation in Collaborative Learning: Moving Beyond the Cognitive-Situative Divide an Compining Individual and Social Processes, Educational Psychologist, Jan-Mar 2010, Vol 45 Issue 1

Baytieyh, Pfaffman 2010: Volunteers in Wikipedia: Why the Community Matters. Educational Technology & Society, 13

Magnifico 2010: Writing for Whom? Cognition, Motivation and Writer´s Audience. Educational Psychologist, 45

Hannu:

Anderman L,, Midkley C. Motivation and Middle school students, 1997, What Current Research Sayss to the Middle Level Practitioner, National Middle School Association, Columbus.

Eccles, wigfield, 2002, Motivational beliefs, values and goals. Annu.Rev Psychol. 2002, 53: 109-32.

Järvelä, S. & Järvenoja, H., & Veermans, M. (2008). Understanding dynamics of motivation in socially shared learning. International Journal of Educational Research 47, 122-135

Seifert, T. L. (2004). Understanding student motivation. Educational Research, 46(2), 137-149. Kokoaa eri teorioita yhteen. Voisi olla lähteenä visuaalisille ideoille.

Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 413-440. doi:10.1348/000709906X118036 Tässäkin kytketään yhteen eri teorioita.

Nurmi, Jari-Erik 2009, Toiminta ja tulkintatavat haasteiden kohtaamisessa ja ongelmien
ratkaisemisessa, teoksessa, Meistä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet, PSkustannus.

Eija:

Luovuutta, motivaatiota, tunteita : opetuksen tutkimuksen uusia suuntia / Pertti Kansanen & Kari Uusikylä (toim.).

Tapio:

Handbook of self-regulation. Edited by Monique Boekaerts, Paul R. Pintrich, Moshe Zeider. New York : Academic Press, 1999.

Raymond J. Wlodkowski (1985): Enhancing adult motivation to learn.

Pia:

Ian McCall (2011): Score in French: motivating boys with football in Key Stage 3, The Language Learning Journal, 39:1, 5-18

Keller, J. M. (2008). First principles of motivation to learn and e3-learning. Distance Education, 29(2), 175-185. doi:10.1080/01587910802154970

Seifert, T.L. (2004) Understanding student motivation. Educational Research, Vol. 46, No 2 Summer 2004

Ari:

http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10064651&ppg=93&p00=mind%20flow

Art of Learning : A Self-Help Manual for Students, Chapter 13: Flow
Ramsland, Katherine M.


http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10103663&ppg=108&p00=mind%20flow

Handbook of Positive Psychology, Chapter 7, The concept of flow
Snyder, C. R. Lopez, S. J.


http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10197030&ppg=225&p00=flow%20metacognition

Developing Thinking, Developing Learning  (2007), Chapter 10 Development on metacognition
McGregor, Debra

 

 

 

Prezi kässäri

Hannun näkemys

Huom! Hyrrään upotus vaatisi että lisättävät asiat kirjoitettaisiin uudelleen, jotta tulisivat taustan päälle. Toinen vaihtoehto on, että poistaa kaikki mustat taustat, jolloin hyrrän kuva ei uppoa niin kivasti.

Aloituskuva

-Iso oppimismotivaatio (ei enää niin iso, kun siel on niit isoi kuvii)

- Motivaation määritelmä

- Yleistä motivaatiosta

-Toimintahyrrä

-Syypäätelmät, ruudut 1, 2, 3 (nämä voisi upottaa toimintahyrrään)

- Pätevyysuskomukset (nämä voisi upottaa toimintahyrrään)

- Tavoiteorientaatiot 1 ja 2 (nämä voisi upottaa toimintahyrrään)

Suoritusvaiheen osalta siirtyminen toiminnan aikasiin komponentteihin.  Metakognitio ja flow (nämä voisi upottaa toimintahyrrään) metakogn. ja flow sopivat myös esim. yksilön tavoitteet ryhmässä -kuvan jälkeen tuonne alemmas

 

Hyrrän jälkeen

-Toiminta- ja tulkintatapoja 1-2

Visuallinen idea: aina siellä täällä voisi olla se yksi pärstä liitettynä, ja sit kun mennään niihin ryhmäjuttuihin, niin enempi naamoja (onko liian kunnianhimoinen ajatus enää tässä vaiheessa?)

Ehdotus jatkosta:

Pirjon yhteisölliseen teoriaan

Sitten kuvat yksilöstä ja ryhmästä

Yksilön tavoitteet ryhmässä

- tähän metakogn. ja flow

Yhteisöllisiin esimerkkeihin: tvt, jalkapallo, wikipedia

avoimet kysymykset tutkimuksesta

tulevaisuusvisio

Koontislide, mitkä seikat edistävät motivaatiota (en tiedä tekikö kukaan vielä)

- jos tekee niin ryhmästä tämä: avoin, toisia kunnioittava vuorovaikutus, yksilön metakogn. taidot

Tapion käsikirjoitus:

Motivaation kognitiivinen malli: koko kuvio ensin, sitten itsesäätöisen oppimisprosessin osat: koettu tilanne, teko, tarkoitettu lopputulos ja seuraukset. Lisäksi mainitaan mukavasti yksilön odotusten vaikutus.

Itsesäätelyn kehämalli: ensin koko kolmio, sitten kierretään kehä zoomaillen kuvion eri osiin, joissa lisätietoa lyhyesti. ennakointi->toiminta->reflektio

Kumpaankin tulee varmasti lisätarkennuksia, määritelmiä yms muiden selvittämistä lähteistä, jotka otetaan huomioon lopullista versiota työstettäessä.

 

 

Prezi-käsikirjoitus/Ari

 
Arin  kässärin kohdat 1 ja 2 ovat kaksi eri kokonaisuutta ja sijoittuvat sopiviin kohtiin koko ohjelmassa.
 
1) METAKOGNITIOT
 
Mitä tarkoittaa metakognitio? Zoom --> Lyhyt lause + kaavio
 
Zoom
Metakognitiivinen tieto, lyhyt kuvaus (lause)
Zoom
Metakognitiivinen taito, lyhyt kuvaus (lause)
Zoom
Adaptiivinen toiminta
Zoom
Sosiaalisesti jaettu metakognitio, lyhyt kuvaus (lause)
Zoom
Scaffolding, kognitiviset tuet, lyhyt kuvaus
Zoom
Oppijoiden yhteisön malli, lyhyt kuvaus + kaavio
Zoom
Summa summarum metakognitiot
 
2) FLOW-KOKEMUS
 
Kuva
Zoom
Mitä on flow?
Zoom
Flow versus psyykkinen entropia
Zoom
Miksi?
Zoom
Flow-toiminnot
Zoom -- Agon -- Zoom -- Alea -- Zoom -- Ilinx -- Zoom -- Mimiikka
Zoom
Summa summarum flow


-------------

 

Pirjon kässäri
1. Aloituskuva: kaksi pilveä, teoria- ja ihmispilvet
2. Ihmispilvestä otetaan ryhmä, josta zoomataan yksilöön
3. Hypätään johonkin teoriaan, esim. ennen tehtävän aloitusta - ne jotka on tutkineet teorioita, voisivat jatkaa tästä. Mukaan tvt, jalkapallo ja wikipedia.
4. Lopuksi sellaisia teorioita, joissa on mukana sosiaalinen ympäristö tai ilmapiirikysymykset.

5. Hyppäys ihmispilveen ryhmään, ryhmän koot: mikro, meso ja makroryhmät. Jos jollakin on sopivia kuvia ihmisryhmistä, tähän voisi liittää niitä.

6. Takaisin yleiskuvaan

Eija kässäri

Näitä aiheita johonkin väliin.

1. Motivaatio käsitteenä

2. TVT juttuja ja tutkimuksia

3. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ja miten ne ohjaa toimintaa  ( jos käsitellääm tavoiteorientaatiot, niin nää tulee siellä, huom. Hannu)

AC

1. pia aloittaa pretzin työstämisen ma-aamulla 10.10. seuraavien sovittujen juttujen pohjalta
mind map pohjaksi
esityksestä tulee löytyä kaikki ryhmän oppimistavoitteen näkökulmasta keskeiset käsitteet, käydä ilmi näiden käsitteiden väliset suhteet ja löytyä ymmärrettävässä muodossa vastaus/vastauksia oppimistavoitteeseen/tutkimuskysymykseen.

Tämä meidän wikissä: Miten motivaatiota voisi tarkastella?

Hannun ehdotus: zoomauksen käyttö prezissä. Zoom ulos yksilön motivaatioteoriasta tilanteessa oleviin muihin tekijöihin, opettaja, materiaalit yms.

Yksilö-->zoom-->ryhmä


Lähtee yksilöstä

Popularisointi

prezi pohjautuu mind mapiin

5.Yksi jako tulee siitä, onko kysymyksessä informaali vai formaali oppimisympäristö. Informaalissa korostuvat ihmisen osallistuminen ja halu kehittyä.
6.Järvelän kirjassa on se kuva, jossa on ajatteluja ennen toimintaa ja toiminnan aikana. Voisi lisätä ajatuksia toiminnan jälkeen ( syypäätelmiä) + muokata omia noihin kahteen ekaan.


eka käydään jako
ennen tehtävää.. tähän liittyvät teoriat

tehtävän aikaiset.. tähän liittyvät teoriat.. pärstäkuvia keskelle

tehtävän jälkeiset

Zoom ulos

Hei, nää tyypit juttelee keskenään

Pirjon kässäri
1. Aloituskuva: kaksi pilveä, teoria- ja ihmispilvet
2. Ihmispilvestä otetaan ryhmä, josta zoomataan yksilöön
3. Hypätään johonkin teoriaan, esim. ennen tehtävän aloitusta - ne jotka on tutkineet teorioita, voisivat jatkaa tästä. Mukaan tvt, jalkapallo ja wikipedia.
4. Lopuksi sellaisia teorioita, joissa on mukana sosiaalinen ympäristö tai ilmapiirikysymykset.

5. Hyppäys ihmispilveen ryhmään, ryhmän koot: mikro, meso ja makroryhmät. Jos jollakin on sopivia kuvia ihmisryhmistä, tähän voisi liittää niitä.

6. Takaisin yleiskuvaan

Eija kässäri

Näitä aiheita johonkin väliin.

1. Motivaatio käsitteenä

2. TVT juttuja ja tutkimuksia

3. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ja miten ne ohjaa toimintaa

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@anonyymi Hei. Sama homma. Pystyn lukemaan kumpaakin. -Pia
anonymous   (29.04.2013 15:25)
 

Mullakin näkyy... t. Mia
anonymous   (27.04.2013 10:59)
 

Kyllä minä pystyn ainakin preziä lukemaan.
Eijam   (27.04.2013 10:50)
 

@piams kukahan on poistanut meidän matskut verkosta? Siis mindmeisterista ja prezistä? T. ari
anonymous   (27.04.2013 10:45)
 

@hmakio Kiitos, Hannu, tästä koodista. Olen miljoona kertaa yrittänyt ties mitä konsteja, enkä ymmärrä, miksi en ole onnistunut. Tämänkin kopioin muutaman kerran, eikä se vain toiminut. Mutta nyt viimein tärppäsi ja sain vihdoinkin liitettyä jutun omaan blogiini. Ja sehän solahti ihan helposti.
pirjoriitta pirjoriitta   (06.11.2011 21:13)
 

En tiedä käymmekö läpi, kerkeämmekö. Mutta huomiseen, öitä itse kullekin.
hmakio   (12.10.2011 22:30)
 

Lisäsin blokiini. Upotuskoodi html-puolella:

[gigya src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=uqomfxtgrrtz&lock_to_path=1&color=ffffff&autoplay=no&autohide_ctrls=0"]
hmakio   (12.10.2011 22:29)
 

Käymmekö tuota läpi ennen kuin esitämme sen?
Eijam   (12.10.2011 22:10)
 

Mahtanee riittää ruudun tuijottelu tältä päivältä. Johan tässä on täyden työpäivän edestä tullu tänään napotettua. Esitys vaikutti ainakin minun silmääni valmiilta, joten huolettomin mielin jään odottamaan huomispäivää. Tapio kiittää ja kuittaa. Huomiseen! :)
tapiomoi   (12.10.2011 21:32)
 

@tapiomoi osuit naulan kantaan. ;-)
piams   (12.10.2011 21:31)
 

Videot ja ihmispilven yksityiskohdat ainakin on tarkoituksella jätetty pois, niihin kun on helppo syventyä kiinnostuneella itse klikkailemalla. Mikäli oon unohtanu jotain olennaista lisätä jonka pitäis olla polulla mukana, niin lisätkää ihmeessä sinne välietappi. :)
tapiomoi   (12.10.2011 21:27)
 

@Eijam minusta asiaa on melko runsaast poluissa mukana, vai mitä muut olette mieltä? kaikkea ei ehkä ole tarkoituskaan yrittää sulloa esitykseen. ja toisaalta työn määrä kannattaa suhteuttaa kokonaisuuteen. toivon, että Tapio ei joudu valvomaan koko yötä muutosten kanssa... :-)
piams   (12.10.2011 21:25)
 

Mitä puuttuu polusta?
tapiomoi   (12.10.2011 21:24)
 

Mahtavalta näyttää.Joitakin puuttuu siitä polusta edelleen. Onko niiden siihen tarkoitus tulla?
Eijam   (12.10.2011 21:21)
 

riittäiskö hyrräkuvassa se että yrittäis siirtää niitä tummana näkyviä tekstejä vaaleammalle reunalle niissä kohdin missä tilaa on. toisaalta tumma flow-sana antaa aavistuksen siitä mitä tuleman pitää ja sitten tulee flowta koko ruudun täydeltä... :-)
piams   (12.10.2011 21:20)
 

Voiko sitä enää enempää kehua. Löyty tosi hyvät, lämpivät ja ystävälliset värit.
hmakio   (12.10.2011 21:16)
 

@piams Tarkoitin. Mutta parempi oli käydä saunassa ja ihailla sit lopussa tätä työtä.
hmakio   (12.10.2011 21:02)
 

Hyrrän ideana oli, että tausta on samalla värillä kuin hyrräkuvan tausta, jotta se uppoaa kivasti sinne. Yritän vielä vähän CSS-kikkailla, että tuo hyrrä ei oisi tuommonen musta möhkäle... Tsekkaan tehdyt muutokset ja viimeistelen polun tässä pikapuoliin.
tapiomoi   (12.10.2011 21:00)
 

Minun kuva puuttuu ja se tuosta polusta missä on ne tvt hyvät ja huonot jutut. Voisko ne lisätä siihen polkuun?
Eijam   (12.10.2011 20:56)
 

Käymmekö me läpi kuka puhuu ja mitä puhuu?
Eijam   (12.10.2011 20:54)