This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Harrin tuumaustuokio

Case 1. Pohdinta ; Scaffolding

-Ymmärtävän oppimisen kontekstiin olennaisesti liittyvä käsite ja tutkimuskohde

-Scaffolding-määritelmän keskiössä on Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen ((ZDP= Zone of proximal development) -käsite

-Voidaan määritellä strategioiksi, joita opettaja käyttää auttaakseen oppijoita saavuttamaan "korkeamman kognitiivisen tason"

-Strategiat sisältävät kehoituksia ja ohjeita, jotka mahdollistavat oppijaa saattamaan loppuun sellaiset oppimistehtävät, joita ilman ohjeita ei ole mahdollista suorittaa

-Käsitettä käytettiin alunperin kuvaamaan aikuisen tukitoimia lapsen ohjauksessa

-Scaffoldingia on käytetty aluksi ainoastaan luokkatilanteessa kasvokkain tapahtuvassa kommunikoinnissa

-Luokkatilanteissa scaffolding voi tarkoittaa esimerkiksi;

        *käyttäytymisen mallintamista

        *valmentamista ja kehoittamista

        *ääneen ajattelemista

        *suunniteltuja ja spontaaneja keskusteluja  eli siis rakenteita, jotka auttavat opiskelijaa saavuttamaan korkeamman kognitiivisen tason

-Nykyään käsitettä käytetään myös tietokoneavusteisen oppimisen yhteydessä

-Scaffolding voidaan jakaa tietokoneavusteisen oppimisen yhteydessä ohjeelliseen ja prosessuaaliseen scaffoldingiin

        *Ohjeellisessa ohjeiden on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa opettamista ja oppimista

        *Prosessuaalisessa ohjeet auttavat oppijaa esim. käyttämään oppimisympäristöä, kuten vaikka Purot.net wikiä

-Viime vuosina käsitettä on laajennettu kattamaan ei sanallinen ohjeistus

         *nämä voivat olla esim. apuikkunoita tai alasvetotaulukoita tietokoneohjelmissa

Lähteet näihin: Innovating to learn, learning to innovate ja Instructional scaffolding for online Courses- Helen M.Grady Mercer University

-Liittyy itsesäätöiseen oppimiseen, tässä yhteydessä scaffolding voisi olla esim. opettajan antamia apukysymyksiä oppimispäiväkirjaa varten

-Harto Pönkä puhui yhteisöllisistä  skripteistä,pedagogisista malleista ja ohjeista scaffolding-käsitteen yhteydessä; vaatii vielä lisätiedonhakua ja pohdintaa!

-Suomalainen wikipedia tunnisti Scaffolding käsitteen lähikehityksen vyöhykkeen yhteydessä ja tietokoneavusteisen oppimisen yhteydessä;Scaffoldingin periaatteen mukaan oppija voi säädeltävän, väliaikaisen tuen avulla suoriutua taitojensa ylärajoila, lähikehityksen vyöhykkeellä suoritettavasta tehtävästä, josta hän ei selviytyisi ilman apua. [1] Teknologisissa oppimisympäristöissä scaffolding voidaan rakentaa siten, että se auttaa oppijaa suuntautumaan tehtävään, organisoi tehtävän rakennetta, kiinnittää oppilaan huomion ongelmanratkaisun kannalta tärkeisiin vaiheisiin esimerkiksi apukysymysten avulla tai tekee ajattelua näkyvämmäksi visualisoimalla oppimisen eri vaiheita, mallintamalla eksperttien ajattelua sekä tukemalla oppijoiden välistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Lisäksi scaffolding saattaa toimia hyvin opettajan apuvälineenä luokkahuoneessa, jossa opettaja ei pysty auttamaan kaikkia yhtä aikaa. [1]

http://www.mindmeister.com/maps/show/115223609

Harrin pohdintaa...

Scaffoldingin käyttö soveltuu hyvin tiedon syventämiseen, kun ensin on jonkinlaista tarttumapintaa opiskeltavaan aiheeseen. Sen käytön suurimpia etuja on oppijoiden aktiivinen rooli opiskelussa. Tätä kautta se vaikuttaa myös motivaation syntymiseen. Opiskelija on aktiivinen tiedonrakentaja. Näin voidaan päästä syvälliseen oppimiseen. Se soveltuu hyvin käytettäväksi silloin, kun opettaja tuntee opiskelijat entuudestaan ja osaa arvioida heidän lähtötasonsa. Haasteena sen käytölle on löytää opiskeltavaan aiheeseen liittyviä sopivan tasoisia tehtäviä ja antaa kaikille oppijoille sopivalla tasolla olevia vihjeitä, ohjeita tai kehotuksia, jotta he voivat ratkaista tehtävänsä.Hyvä suunnittelu on edellytyksenä scaffoldingin onnistumiselle. Scaffoldingin rooli voisi olla tuomassa standardikouluun vaihtelua opetus- ja oppimismenetelmiin. Se voisi myös olla hyvä apuväline, kun pyritään saavuttamaan  työelämän vaatimia taitoja.

 

 

 

Case 2.

Luin oppikirjastamme kappaleen III Motivaatio, emootiot, jaoppimisen itsesäätely.

Keskeisiä käsitteitä ovat ainakin volitio,volitionaalinen kontrolli,  tavoiteorientaatiot, kiinnostuneisuus ja kiinnostavuus.

Hahmottelin näitä Mind Mappiin suoraan.

Kalevassa 1.10.2011 juttu Terveyspalvelujen siirtymisestä verkkoon H. Väyrynen.

2.10 2011 10-Uutisten loppukevennys 80-vuotiaasta papasta, jolla oli 1800 Facebook kaveria.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.