This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Janne pohtii (Case 3)

Sisältöalue

Miten opettaja voi tukea yhteisöllistä oppimista verkossa?


Yhteisöllisen oppimisen tutkimuksissa ja tapauskuvauksissa opettaja ei ole niin sanotusti ryhmän sisällä. Tällöin opettajan mahdollisuudet tukea yhteisöllistä oppimista liittyvät pääosin pedagogisen infrastruktuurin rakentamiseen ja teknisen infrastruktuurin rakentamiseen. (Ks. esim. Arvoja & Mäkitalo-Siegl, 2006, 141-142 ja Pöysä & al. 2007, 12)

Pedagoginen infrastruktuuri liittyy esimerkiksi tehtävänantoihin ja opetettuihin opiskelumenetelmiin. Tehtävänannot ja opiskelumenetelmät voivat olla luonteeltaan sellaisia, että ne väistämättä nostavat esille toiminnan yhteisöllisen luonteen. Opiskelu ei kohdennu pelkästään substanssiin vaan myös ryhmän omaan tapaan toimia laadukkaasti. Opiskelijoiden tulisi olla positiivisesti riippuvaisia muiden osallistumisesta.

Tekniseen infrastruktuuriin liittyy valitut sovellukset ja niiden affordanssit. Erilaiset sovellukset palvelevat erilaisia tapoja toimia vuorovaikutteisesti. Teknisillä valinnoilla voi ohjata opiskelijaa toimimaan tietyllä tavalla. Tekniikan (ja pedagogisten valintojen) avulla voidaan esimerkiksi vaiheistaa opiskelijoiden työskentelyä niin, että yhdessä tekemistä tapahtuu tiettyyn aikaan tietyllä sovelluksella.

 

Yhteisöllisen oppimisen periaatteet (opettajan näkökulmasta)

Opettaja voi tukea yhteisöllistä oppimjista ottamalla huomioon seuraavat asiat:

-Asettamalla ryhmälle yhteiset tavoitteet
. Tavoitteen on oltava sen verran haastava, ettei siihen voi yksittäinen opiskelija yksin päästä, vaan hän tarvitsee ryhmänsä/yhteisönsä apua.

-Opettaja voi korostaa työskentelyprosessin merkitys (vs. lopputuotos). Esimerkiksi arviointi voi kohdentua työvaiheiden toteuttamiseen ja ryhmänä toimimiseen sen sijaan, että tarkastellaan ainoastaa lopputuloksen laatua.

-Opettaja voi asettaa tavoitteen, johon ei ole "ooopikirjavastausta", vaan se on luotava tai hankittava ryhmän omilla toimenpiteillä. Esim. haastattelu, paikallinen ongelma, ajankohtainen tosielämän haaste jne.

-Opettaja voi jakaa ryhmiä niin, tai antaa tehtäväksi jakaa rooleja niin, että yhteisön jäseniltä vaaditaan erilaisia asiantuntijuuden osa-aluitea. Parhaimmillaan yhteisön jäsenten aiempi osaaminen huomioidaan.

-Oppimistehtävän fokusessa on tiedonrakentelu, jolloiun ryhmä itse etsii, kokoaa, tuottaa ja raportoi, arvioi kriittisesti  ja keskustelee tiedosta yhteisön kesken.

-Tehtävä vaatii prosessin avaamista ja näkyväksi tekemistä. Jokaisen osallistuminen ja ajatukset ovat jollain tavalla havaittavissa.

-Opettaja opettaa - ja vaatii perehtymään myös oppimisen ymmärtämiseen. Kognitiivisten ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen on osa opiskeluprosessia. Ei ainoastaan tehtävän substanssin käsittely.

-Opettaja antaa ryhmälle vastuun omista aikatauluistaan ja osasta tavoitteita. Ryhmä vastaa niiden toteutumisesta omalle yhteisölleen ensisijaisesti.

(http://www.tutkiva.edu.hel.fi/yhteiso.html)


Arvoja, Maarit & Mäkitalo-Siegl, Kati 2006. Yhteisöllisen oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät: verkkovuorovaikutuksen näkökulma. teoksessa Järvelä, Sanna & Häkkinen, Päivi & Lehtinen, Erno (toim.): Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Helsinki: WSOY.
Pöysä, J., Hurme, T-R., Launonen, A., Hämäläinen, T., Järvelä, S. & Häkkinen, P. (2007). Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? Osallistujalähtöinen näkökulma yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan käytänteisiin Suomen virtuaaliyliopiston tieteenalaverskostojen verkkokursseilla. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 3/07.
Collin J., Korhonen K., Penttinen L. & Vakiala V. 2003. http://www.tutkiva.edu.hel.fi/yhteiso.html. Luettu 23.10.2011

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.