This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kirsi case2

Sisältöalue

Oppiminen rakentuu oppijan ja ympäristön aktiivisessa vuorovaikutuksessa, siksi on tärkeä arvioida oppimista prosessina, eikä ainoastaan lopputulosta. Itsesäätöisessä oppimisessa oppija suunnittelee, tarkkailee ja arvioi omia tiedollisia toimintojaan, motivaatiota ja emootiota, käyttäytymistään ja ympäristöä koko oppimisprosessin eri vaiheissa. Ymmärtävän oppimisen hallitseminen on edellytys sille, että pystyy arvioimaaan oppimista ja sitä tuksevia metodeja, välineitä ja teknologioita.

Tärkein edellytys ymmärtävälle oppimiselle on oppija itse sekä hänen halunsa ja kykynsä toimia erilaisissa oppimisen tilanteissa. tvt:n käyttö parhaimmillaan voi saada oppijat ottamaan vastuun omasta oppimisestaan , tukea oppimisprosessia, saada oppijat soveltamaan tietoa ja saada heidät tavoittelemaan ymmärtävää oppimista

Syvällinen oppiminen mahdollistaa opittujen tietojen ja taitojen käyttämisen vaihtelevissa tilanteissa ja kontekseissa. Taitava oppija tuntee tietämisensä sekä sen rajat ja osaa soveltaa relevantteja opiskelustrategioita uuden oppimisen tilanteissa. Hän myös suunnittelee, kontrolloi ja arvioi oppimistaan ja työskentelyään. Keskeistä ymmärtävässä oppimisessa on ajattelun taitojen kehittäminen, tiedon käsittelytaitojen oppiminen sekä niitä ohjaavat metakognitiiviset taidot (= oppimaan oppimisen ja oman osaamisen kontrollointitaidot).

Taitavall oppijalla on tietoa itsestään. opittavasta tehtävästä, oppimisen strategioista ja tilanteista, joissa opittavaa tietoa tarvitaan. Hän tietää, miten oppii parhaiten hän myös tietää jo jotain opittavasta asiasta, hän osaa analysoida oppimistehtävää. Osaa käyttää eri strategioita ja lähestymistapoja tehtävästä riippuen. Hän tietää, ettei välttämättä ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. Hän osaa lähestyä eri näkökulmista ja käyttää eri strategioita joustavasti. Hän miettii, missä tulee tarvitsemaan opittavaa tietoa, jolloin hän voi asettaa opiskelulleen tavoitteita ja tuntemaan, että opittavalla asialla on myös käytännön merkitystä.

Motivaatio: oppijan käsitys itsestä, tulkinnat tilanteesta ja ympäristöstä ohjaavat häntä yrittämään tai luovuttamaan. Oppija siis punnitsee omia vaihtoehtojaan omien kokemustensa ja tulkintojen ohjaamana ja asettaa sitten tavoitteet näiden perusteella. Edelleen siihen liittyy asetettuihin tavoitteisiin sitoutuminen sekä oman toiminnan suuntaaminen, ylläpitäminen ja ohjaaminen tavoitteiden mukaisesti. Kun opetuksella tähdätään ymmärtävään oppimisee, oppimismotivaatio ja oppimisen säätely ovat keskeisiä asioita. Ilman oppijan omaa halua ja aktiivisuutta ymmärtävää oppimista ei saavuteta.

 

 

 

http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/dialogeja/teknologian_mahdollisuudet_ymmartavan_oppimisen_tukena.pdf

 

Haataja, Markku S.: Motivaation itsesäätelystä: Tarve, usko ja tunne

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.