This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kirsin kirjoitusta

Sisältöalue

Seppo Helakorpi: Muuttuvat työn taidot. Staattisessa yhteiskunnassa ammattitaito oli pysyvää ja hitaasti muuttuvaa; ammattikoulutuksessa saatiin ammattitaito, joka riitti koko työssäoloajalle tai ainakin pitkälle. Tietoyhteiskunnassa osaaminen on jatkuvasti kehittyvää.

Orgaanisaatioit ovat kehittyneet mekaanisista kompleksisen kautta kaaoottiseen tai turbulenttiin. Kaoottisen organisaation tunnuspiirteitä on innovatiivisuus, ennakoimattomuus, hallitsemattomuus, spontaanius ja globaalius. Organisaatiot ovat dynaamisia ja jatkuvasti muuttuvia. Kaoottisessa organisaatiossa menestyy taidolla ymmärtää muutos ja kyvyllä elää ennakoimattomien tapahtumien kanssa, hallinnoinnin väine ei ole kontrolli vaan verkostovalmiudet, johtaminen on valtuuttamista ja ihmisten valmentamista.

Työelämässä organisaatiot perustuvat joustavuuteen;  työntekijällä on enemmän vastuuta. Oppivan organisaation ideologian keskeinen ajatus on yksilön ja ryhmän osaamisen hyödyntäminen, jolloin jokainen voi oppi uutta - tällöin täydennyskoulutuksen lähtökohdan pitäisi olla tiimi yksilön sijasta (Helakorpi: s. 3)

Opettajan asiantuntijuus on muutoksessa, asiantuntijuuden verkostoituminen, yhteisityö ja ammattikuntien välisten rajojen madaltuminen. Ennen opettaja opetti yksin luokassa, nyt hänen asiantuntijuutensa on sosiaalinen verkkomainen prosessi. Opiskelijat saavat uuden roolin; he ovat opettajan kanssaoppijoita. Ongelmana opettajat näkevät tässä auktoriteetin murtumisen. (Sonninen )

Asiantuntijuutta ei voi pitää enää pysyvänä pätevöitymisenä ja koulutuksen kautta hankittuna ominaisutena, vaan asiantuntijuus on nykyään jatkuvaa itsereflektointia ja oppimista. Asiantuntijuus ei ole sidottu oppiarvoihin, vaan se on toimintatapa. Opettajan osaamisessa korostuu toimialan tietorakenteiden hallinta ja kyky ohjata osaamisen kehittymistä. (Erkamo,167)

 

KESKEN VIELÄ...

 

Lähteet: Helakorpi Seppo: Muuttuvat työn taidot

Helakorpi: Kouluttajan asiantuntijuus ja sen kehittäminen

Sonninen Jorma: Ammattikorkeakouluopettajien uudistuva asiantuntijuus teoksessa: Erkamo, Haapa, Kukkonen, Lepistö, Pulli, Rinne (toim.) 2006: Uudistuvaa opettajuutta etsimässä

Erkamo Matti: Kokemuksia uudistuvasta oppimisesta

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.