This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Pian puroja 3

Tutkiva oppiminen

 

  • Kontekstin luomisen tarkoitus virittää opiskelijat aidosti ihmettelemään opiskeltavan ilmiön luonnetta ja mekanismeja.
  • Ongelman asettaminen. Lähtökohtana opiskelijoiden itse määrittämät kysymykset ja ongelmat.  
  • Omien työskentelyteorioiden esittäminen. Omien selitysten ja tulkintojen esittäminen ennen uuden tiedon hankkimista.
  • Kriittinen arviointi. Opiskelijat arvioivat itse tutkimusprosessin edistymistä.
  • Uuden syventävän tiedon hankkiminen. Tavoitteena parempien teorioiden tuottaminen opiskeltavista ilmiöistä. Merkityksellisen tiedon etsintä lähteinä kirjat, aikakauslehdet, tietokannat, Internet, asiantuntijat, vanhemmat.
  • Tarkentuvien kysymysten kehitteleminen. Olennaista saada opiskelijat sitoutumaan asettamiensa ongelmien tarkentamiseen. Asteittain tapahtuvassa kysymysten tarkentaminen vaatii opettajan ohjausta ja tukea, koska opiskelijat usein tottuneita tekemään kerralla valmiiksi.
  • Asteittain tarkentuvien teorioiden luominen. Oppimisen kannalta tärkeää, että opiskelijat paneutuvat selitystensä parantamiseen hankkimansa teoreettisen tiedon ja muulta oppimisyhteisöltä saamansa tuen avulla.
  • Prosessin jakaminen. Tutkiva oppiminen korostaa opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa, jossa voidaan sekä jakaa asetettuja ongelmia, teorioita ja ideoita että jäljitellä sen jäsenten hallitsemia parhaita kognitiivisia käytäntöjä (jaettu asiantuntijuus).
  • Tulosten julkistaminen erilaisten esitysten kuten seinätaulut, tutkimusraportit, esitelmät tai multimediaesitykset muodossa. Tämän lisäksi erityisen tärkeä osa tutkivaa oppimista on niiden käsitteiden ymmärtäminen ja kehittäminen, mihin prosessi tähtää. Perinteisessä kouluprojektissa opiskelijoiden toiminta ja kiinnostus kohdistuu edellä mainitun sijaan lopputuotoksen ulkoisen muodon kehittelyyn.

Jos verkkoteknologiaa käytetään pedagogisesti haastavien tutkivan oppimisen käytäntöjen edistämiseen, prosessin ohjaaminen edellyttää hyvin erilaisten ratkaisujen kuin perinteisen yksilöllisen tiedonhankintamallin mukaisen opetuksen siirtämisen verkkoon. Opettajan liiallinen kontrolli estää oppilaiden omaan ajatteluun kannustamisen ja rajoittaa heidän kognitiivista ponnisteluaan. Opettajan puututtava opiskelijoiden toimintaan, jos edistystä ei tapahdu tai toiminta suuntautuu pois valitusta aihepiiristä. Ihanteellisessa tilanteessa opettajalla on yksi pääsuunnitelma, jossa määritellään laajemmat sisällölliset ja taidolliset tavoitteet. Alasuunnitelmissa määritellään tarkemmin aikataulu, eri oppimis- ja ohjausmuodot tai käytettäviin välineisiin liittyvät ratkaisut. Opettajan pitää jossain määrin pystyä vastaamaan oppimisyhteisön tietämyksenhallinnan haasteisiin. On suunniteltava, miten verkkoympäristö organisoidaan tukemaan opiskelijoiden yhteisöllistä työskentelyä: ajatusten jakamista, keskinäistä kommentointia sekä uuden tiedon tuottamista ja kehittelyä yhdessä. Opettajan tehtävänä verkko-oppimisen prosessin aikana on toimia työskentelyn arvioijana, palautteen antajana ja toiminnan suuntaajana. Opettaja tarjoaa asiantuntijamallin perinteisen oppimistilanteen kontrolloinnin ja tietämyksen jakamisen sijaan. Tavoitteena on oppimisprosessin kontrollin asteittainen siirtäminen opiskelijoille ja heidän metakognitiivisten ja itseohjautuvuuden taitojensa kehittymisen tukeminen.

Lakkala, M. & Lallimo, J. 2002. Verkko-oppimisen organisointi ja ohjaaminen kohti tutkivaa ongelmakeskeistä oppimista. Teoksessa K. Koskinen, T. Renko & E. Vihervaara (toim.), Etälukion käsikirja (46-59). Ohjeita ja malleja etäopetuksen aloittamiseen ja käytännön työhön. Helsinki: Opetushallítus http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/lakkalalallimo2002.pdf

Alun perin kognitiivisesta psykologiasta lähtöisin olevaa käsitettä skripti käytetään myös koulutuksellisessa kontekstissa. Psykologiassa skripteillä tarkoitetaan sisäisiä rakenteita, kun taas koulutuksen kentällä ne ovat ulkoisia, niillä on laajempi merkitys ja ne ovat joustavampia. Kognitiivisen psykologian skriptien tarkoitus on ohjata yksilöitä sosiaalisissa rooleissa ja tilanteissa, kun taas koulutuksen skriptien tarkoitus on kehottaa oppijoita keskittymään, sitoutumaan ja säätelemään toimintaansa oppimista tuottavalla tavalla.

Skriptien käyttäminen ja kohdistaminen tulee tehdä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Tietokoneavusteisen kollaboratiivisen oppimisen skriptien määrittely voidaan jakaa neljään vaiheeseen: roolien, työskentelyvaiheiden ja niiden välisten siirtymien, kuhunkin työskentelyvaiheeseen liittyvien roolikohtaisten toimintaohjeiden sekä mahdollisten roolien vaihtamisten määrittelyyn.

Järvinen & Väisänen 2009: Kollaboratiivisen verkko-oppimisen tukeminen skripteillä. Pro gradu. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22345/URN_NBN_fi_jyu-200910153992.pdf?sequence=1

Lähteet

Kurssikirja Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö

Harto Pönkä: http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ottaminen-opetuskyttn

Minna Pesonen: http://www.slideshare.net/hponka/yhteisllisen-verkkotyskentelyn-vaiheistaminen

Toni Kaivola: Pedagogisten skriptien merkitys verkko-oppimisessa http://www.uta.fi/~tk68005/Pedagogisten%20skriptien%20merkitys%20verkko-oppimisessa.htm

Leena Mäkelä 2010: Verkkokurssi opetuksen ja oppimisen kompleksina toimintatilana.  Väitöskirja http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7947-2.pdf

Järvinen & Väisänen 2009: Kollaboratiivisen verkko-oppimisen tukeminen skripteillä. Pro gradu. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22345/URN_NBN_fi_jyu-200910153992.pdf?sequence=1

Lakkala, M. & Lallimo, J. 2002. Verkko-oppimisen organisointi ja ohjaaminen kohti tutkivaa ongelmakeskeistä oppimista. Teoksessa K. Koskinen, T. Renko & E. Vihervaara (toim.), Etälukion käsikirja (46-59). Ohjeita ja malleja etäopetuksen aloittamiseen ja käytännön työhön. Helsinki: Opetushallítus http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/lakkalalallimo2002.pdf

Täällä käyn vielä seikkailemassa uusien virikkeiden toivossa: Publications and presentations http://www.jyu.fi/coalition/?s=4

 

Hannun googlaama poimittuna talteen keskustelupalstalta: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppi/Members/lrl/TIES461/patternit/pedagoginen_skripti

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@hmakio nyt nousi, kiitos vinkistä ;-)
piams   (02.11.2011 11:22)
 

Nostaisitko itse tekstin ylemmäksi. Kivempi katsoa itse asiaa eka. :)
hmakio   (01.11.2011 17:30)