This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Satu

Mitkä tekijät lisäävät opiskelijan motivaatiota ammatillisessa III asteen koulutuksessa?

Tämän tiivistelmän tarkoitus on kerrata, mitä olen kurssin aikan oppinut.

Rajaus ammatilliseen III asteen koulutukseen näkyy lähteiden valinnassa. Lähteitä hakiessani käytin hakusanoja, jotka mahdollisimman hyvin kohdentaisivat tulokset tutkimuskysymyksen ympärille. Vaikeutena oli ajanpuute ja se, että kirjallisuuden tuli olla luettavissa sähköisesti, niinpä opin lainaamaan kirjoja uudella tavalla.

Kun kysytään, mitkä seikat lisäävät opiskelijamotivaatiota, täytyy ymmärtää jollakin tasolla, mitä motivaatio on. Ihan lyhyesti tarkastelin asiaa Maslowin tarvehierarkian kautta. Tuli esiin, että vaikka maailma on muuttunut, tarkastelu on mahdollista ja antaa syvempiä viitteitä motivaation olemassaoloon ja siihen, miksi se mahdollisesti puuttuu. Tarpeet toimivat herättäjinä. Maslow jakaa tarpeet ulkoisiin ja sisäisiin, jotka monella tavalla vaikuttavat ihmisen elämässä. Näitä ovat esimerkiksi paremman palkan tavoittelu tai tavoite kasvaa paremmaksi ihmiseksi. Tarpeiden luonteesta riippumatta ne voivat motivoida ihmisiä monenlaisiin tekoihin.

Millainen on oppija ja mitkä seikat vaikuttavat hänen motivoitumiseensa? Kysymyksen rajauksen vuoksi keskiössä on opiskelija itse ja hänen oppimisympäristönsä. Tässä nousi esiin mm. oppijan persoonallisuus, itsesäätelykyvyt, oleminen oppimisympäristössä ja ympäristön vaikutus. Tältä osin alla julkaisemassani MindMeisterissa on vielä paljon puutteita asioiden ja ilmiöiden ryhmittelyssä. Koin, että MindMeister on hieman ahdas työstöpohjana ja kokonaiskuvan saamiseksi olisin kaivannut mahdollisuutta ottaa osatulosteita. Silti koin myös, että ryhmässä keräämämme näkemykset syvensivät tietoisuuttani opiskelijan motivaation muodostumisesta. Esimerkiksi oppijan rooli oppimisympäristössä on motivaation kannalta hyvin monitahoinen asia: Kuinka käytetyn pedagogiikan oppimiskäsitykset vaikuttavat oppijan motivaatioon, kuinka vaikkapa sosiaalinen ilmapiiri kodissa auttaa oppijaa tai miten opettajan ominaisuudet auttavat oppijaa motivoitumaan.

Oppimisympäristö ymmärretään nykyisin hyvin laajasti, tavoitteena on oppia joka paikassa. Toisaalta joka paikassa oppiminen ei ole tavoitteellista tai ei ohjaannu tavoiteltuun suuntaan. Esimerkiksi oppimisympäristön suunnittelussa täytyy ottaa huomioon paitsi päämäärä, myös millä tavalla päämäärää tavoitellaan ja mitkä ovat ne mahdollisuudet, jotka edesauttavat saavuttamaan tavoite. Oppilaiden luovuus voi yllättää opintojen suunnittelijat, sillä he voivat käyttää arvaamattomia menetelmiä (ovat huomanneet erilaisia uusia toimintamahdollisuuksia) tai saavutettu tulos voi yllättää. Myös matkan varrella kohdatut vaikeudet vaativat usein ongelmanratkaisutaitoja, joko suunnitellusti tai ihan suunnittelematta.

Kun tavoitellaan opiskelijan motivaation lisääntymistä, on pyrittävä tukemaan opiskelijan positiivisia tuntemuksia. Tällöin on myös pyrittävä poistamaan tai ainakin vähentämään motivaatiota alentavien seikkojen vaikutuksia. Esimerkiksi oppimaan oppimista, opitun prosessointia ja opiskelutapoja voi opiskella. Ihmissuhdetaidoilla, saadulla ja annetulla palautteella sekä sosiaalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys mm. siihen, millaisena oppijana  itsemme näemme. Positiiviset kokemukset tukevat motivaatiota.

Mitä olen oppinut..

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.