This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Timon case 3

Sisältöalue

Case 3  Timo Palmu

Miten opettaja voi tukea yhteisöllisesti toimivan ryhmän työskentelyä?

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN: Yhteisöllisessä oppimisessa on keskeistä tietoinen ja järjestelmällinen pyrkimys luoda uutta tietoa, uusia käytänteitä ja innovaatioita ja ylittää aiemman osaamisen taso.  Keskeistä ei ole vain yksilöiden oppiminen eikä myös vain yhteisöllinen toiminta, vaan idean tai ongelman vuorovaikutuksellisen kehittelyn kautta tapahtuva edistys.  Syvätasoisen tiedon rakentaminen ja luominen on mahdollista ainoastaan systemaattisen ja pitkäkestoisen työskentelyn tuloksena.

Hakkarainen et. al. on kehitellyt ns. tutkivan oppimisen mallin ohjaamaan opettajia ja opiskelijoita toimimaan yhteisöllisen tiedon ja uuden tiedon tuottamisen kanssa. Mallin yksi keskeinen tehtävä on jäsentää ja tukea oppilaiden tieto-opillista oppimista.  Tätä oppimista harjoitellaan ryhmissä ja työkaluna käytetään kysymys-vastaamis-syklin mukaan etenevää oppimisprosessia.  Erityisesti oppilaat syventävät ajatteluaan ja oppimistaan etsimällä vastauksia miksi-kysymyksiin.  Opettajan tehtävänä on tukea oppilaiden kysymys-vastaus-prosessia ja yhteisöllistä tiedonrakentamista tutkivan oppimismallin eri vaiheissa.  Tutkivan oppimisen ryhmäprosessivaiheet ovat: jaettu asiantuntijamaisuus, työskentelyteorian luominen, kriittinen arviointi, syventävän tiedon hankinta, ongelman asettaminen, uuden työskentelyteorian luominen, kontekstin luominen (tuotos). 

Opettajalla on vaativa tehtävä ohjatessaan yhteisöllisesti toimivien ryhmien työskentelyä luokassaan.  Ei riitä, että ryhmät muodostetaan, vaan opettajan on kyettävä rakentamaan ryhmiin motivoiva tutkimuskulttuuri.  Pystyäkseen tähän opettajan on itsensä oltava vahvasti motivoitunut tällaiseen työskentelytapaan ja poikkeuksellisen omistautunut työlleen.  Hänen on oltava tarkoin selvillä oppilaistaan ja heidän ryhmätyötaidoistaan ja miten ryhmädynamiikkaa ohjataan.  Opettajan on tiedettävä mihin lähi- ja korkeamman tason tavoitteisiin hän pyrkii, miten ne voidaan saavuttaa, miksi tällainen työskentely on järkevää ja miten työskentelyn saa oppilaille mielekkääksi.  Opettajan tehtävänä on toimia ohjaajana, työn organisoijana, sosiaalisen tuen järjestäjänä sekä luoda ilmapiiri, joka rohkaisee oppilaiden yhteisöllistä tiedonrakentamista.  Lisähaaste opettajalle tulee, jos ryhmien työskentelyyn kuuluu tietoteknisten sovellusten käyttö.

Yhteisöllisesti toimivan ryhmän tukeminen riippuu luonnollisesti projektista ja ryhmän tehtävästä siinä.  Kuitenkin aina opettajan ensisijaisena tehtävänä on ohjaaminen: sosiaalisten suhteiden ja motivaation ohjaaminen, tiedon tuottamisen, tiedon rakentamisen ja tiedon kuvaamisen ohjaaminen, reflektiivisyyteen ohjaaminen, systemaattiseen työskentelyyn ohjaaminen, asiantuntijan tavoin toimimisen ohjaaminen, työvälineiden käytön ohjaaminen ja ajankäytön ohjaaminen.

 

Lähde: Sami Paavola, Kai Hakkarainen & Pirita Seitamaa-Hakkarainen 2006.  Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: trialoginen tiedonluomisen malli, Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö 147-163.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.