This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

VÄTYS-ryhmän työtila

VÄTYS

Ryhmän roolit PBL-työskentelyssä

OPISKELIJAN NIMI ROOLI 1. PBL CASESSA ROOLI 2. PBL CASESSA ROOLI 3. PBL CASESSA
Elina Määttä Aktiivinen ryhmän jäsen Aktiivinen ryhmän jäsen Puheenjohtaja
Asta Kaarniemi Sihteeri 1 Puheenjohtaja Aktiivinen ryhmän jäsen
Juha Saarikoski Aktiivinen ryhmän jäsen Sihteeri 1 Aktiivinen ryhmän jäsen
Päivi Lamminen Sihteeri 2 Aktiivinen ryhmän jäsen Sihteeri 1
Susanna Tervonen Aktiivinen ryhmän jäsen Sihteeri 2 Aktiivinen ryhmän jäsen
Kari Hannonen Puheenjohtaja Aktiivinen ryhmän jäsen Sihteeri 2

Mikäli tiettyyn rooliin valittu henkilö ei sairastumisen tai muun hyvän syyn vuoksi kykene hoitamaan roolinsa mukaista vastuuta, valitsee ryhmä keskuudestaan sijaisen hoitamaan kyseistä roolia.

Mitä opittiin ensimmäisesta casen ryhmätyöskentelystä

- Toisten työskentelyä helpottaa, että ilmoittaa, jos ei ehdi osallistumaan työskentelyä.

- Kaikkien on tartuttava työskentelyyn heti alusta asti, myöhemmin vaikea päästä mukaan.

- Aikataulua on noudatettava kumpaankin suuntaan, ei saa myöhästyä, mutta ei saa hoppuillakaan.

- Välitapaaminen jossain muodossa tarpeen.

- Työnjakoa on tarkennettava ja pidettävä roolit koko työskentelyn ajan.

- Jokaisella lupa rohkeasti muokata yhteistä tuotosta.

Elinan reflektointia ekasta casesta

1. Mitä opit(te), eli mitkä ovat keskeisimmät vastaukset asettamaanne kysymykseen/oppimistavoitteeseen?

Opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden rakennuspalikat ovat luonteeltaan kognitiivisia, motivationaalisia ja sosiaalisia. Ne rakentuvat kolmesta komponentista; avoimuudesta oppia uusia asioita ja joustavuudesta muuttaa aikaisempia tietorakenteita, formaalista ja praktisesta tiedosta sekä itsesäätelytaidoista.

 

2. Konkreettinen tuotos, eli millaisen kirjoitelman saitte ryhmänä koostettua wikiin?

Mielestäni saimme koottua kelpo esseen, johon saimme erinomaisesti rakennettua oman mallin opettajan asiantuntijuudesta.

 

3. Ryhmän työskentelytavat eli miten työstitte yhteistä kirjoitusta wikiin?

Aloitimme työstämään tehtävää wikissä, mutta huomasimme työtämispohjan olevan liian kömpelö, joten jatkoimme google docsin kanssa. Periaatteessa meillä oli vuorollaan kirjoituskierroksia. Keskustelu käytiin wikissä.

 

4. Miten arvioit(te) ryhmänne yhteistyötä?

a) Miten työnjako ja annetut roolit toimivat?

Roolit toimivat kai hyvin. Puheenjohtaja piti homman käynnissä ja oli itse erittäin aktiivinen. Sihteeri 1 koosti heti aloituksen jälkeen työskentelyn vaiheet ja tuotokset wikiin, joten sieltä sai heti kaiken tarvitsemansa informaation.

 

b) Mitä opit(te) työskentelytavasta?

Periaatteessa ihan Ok. Jäin kaipaamaan ehkä muutamaa F2F kertaa, jossa ryhmän jäseniä olisi oppinut tuntemaan, sillä koen, että nyt neuvottelut ja yhteisen tavoitteen asettaminen jäivät kokonaan tekemättä.

 

c) Mitä ryhmänne voisi tehdä ensi kerralla paremmin tai toisin?

Voisimme jakaa tuotoksen ja sen tekoprosessin pienempiin osiin ja jakaa vastuut, kuka huolehtii minkäkin osion valmistumisesta.

 

5. Miten arvioisit omaa työpanostasi ryhmän työskentelyssä?

a) Miten koit oman roolisi ryhmässä?

Tein tehtävää samalla tavalla kuin muutkin. Otin vastuukseni huolehtia ulkoasusta. Tosin en tainnut sitä ääneen kenellekään sanoa.

 

b) Mitä itse opit omasta työskentelystäsi ryhmässä?

Huomasin olevani suorittaja. Tehtävä oli minulle sinänsä helppo, koska olen tutkija ja teen haen työkseni selityksiä kysymyksiin. Ajattelin heti, että tässä tavoitellaan kurssista 5:sta. Minulle oli heti selvää, että tutkimuskysymyksemme rajaa tehtävän tiettyyn raamiin, jossa sitä tarkastellaan. Aluksi meinasinkin olla huolissani siitä, että mihin mittoihin tehtävämme oikein rönsyää, mutta kyllähän se siitä sitten tiivistyi. Oivalsinkin, että toisten tunteminen on iso osa ryhmän tehokkuutta ja toimivuutta. Kun ryhmäläisillä on yhteinen tavoite ja tietää miten toiset panostavat tehtävän tekemiseen, ei tarvitse kantaa huolta muiden kuin itsensä tekemisestä.

 

c) Mitä itse voisit ensi kerralla tehdä toisin tai paremmin?

Ottaa rennommin. Tässähän ollaan oppimassa!

 

6. Miten arvioisitte PBL-menetelmää ja työskentelyä yleisellä tasolla?

a) Mikä työskentelyssä tuntui erityisen toimivalta ja tuki omaa oppimista?

Olimme onnistuneet hakemaan tietoa erilaisista lähteistä. Kun pistimme kaikkien tiivistelmät yhteen ja aloimme muokata ryhmän yhteistä tuotosta, oli toisten ryhmäläisten tiivistelmiin tutustuttava. Näin ollen aiheesta löytyi oman näkökulman lisäksi monta muutakin. Ryhmätyöskentelyn yksi ehdoton etu on, että jokaisen pieni panostus on yhdessä iso ponnistus.

 

b) Mikä tuntui haastavalta tai vaikealta?

Erilainen tapa kirjoittaa, erilainen tarkkuustaso, erilainen tapa katsoa ja käsitellä aihetta. Olen itse kovin tarkka, jolloin tekstin sujumattomuus, kirjoitusvirheet ja erityisesti virheelliset tavat viitata lähteisiin häiritsevät. Minulla meni puolitoista tuntia käydä läpi esseemme lähteet, koska osasta merkatut tiedot olivat tosi puutteelliset. Ovat toki pieni juttu, mutta näin tutkijan näkökulmasta aika oleellinen.

 

c) Mitä muita ajatuksia tai kysymyksiä menetelmä tai etäjakson työskentely herätti?

Koska teimme tehtävää wikin ulkopuolella, hoksasin vasta eilen, että Niina oli käynyt laittamassa kommentteja, neuvoja ja ohjeita. Ajattelin heti, että voi kauhistus, että eihän hän nyt ollenkaan tiedä miten hienoa jälkeä me olemme tehneet. Ensi kerralla pitää miettiä, josko voisimme tehdä välipäivityksiä wikiin (jos työstämme tehtävää muualla), jotta saamme kaiken hyödyn tuutorin kommenteista.

 

Kaiken kaikkiaan olen hyvässä ryhmässä, jossa on uskomaton määrä potentiaalia ihan mihin vain. Ryhmän sisällä tuntuu olevan jo hyvä henki, jonka imussa pääsen tekemään seuraavatkin caset. Kiitos!

 

Tunnusmerkit:

- ottaa huomioon monimuotoiset opiskelijoiden tarpeet
- tukee oppijoita yksilöllisten suunnitelmien avulla
- hallitsee pedagigisen oppimista tukevan ohjauksen erilaisissa ympäristöissä
- luo toiminnallaan turvallisen oppimisympäristön
- käyttää erilaisia opetusmenetelmiä

Kapea-alaisuus
Horisontaalinen kehittyminen
Tehokas verkostoituja
TVT:n hyödyntäjä
Kriittinen suhtautuminen vanhoihin käytäntöihin
Uusien muuttuvien tilanteiden ja ongelmien soveltaja
jne.

astajakari yhteenkirjoitettuna

Hypoteesi kehityssuunnista

Tervehdys!

Hoksasin näköjään, kuinka tiedosto pitää tänne siirtää. Alla siis pp-dia, jota rakentelin tähänastisen ymmärryksen perusteella. Katsastakaahan, ja kuten asiaan kuuluu, idea on vapaasti kehtiteltävissä edelleen. Ajattelen, että jokin tällainen yhteenveto tai malli, joka tiivistää ajatuksen opettajan asiantuntijuuden tunnusmerkeistä, on paikallaan. Ao. diassa on kuitenkin vasta hahmotelma kehityssuunnista. Jos suunta olisikin kollaborariiviseen, verkostosta haettavaan ja jatkuvasti muuttuvaan tietoon, pitäisi vielä mallittaa siihen liittyvät ominaisuudet.

Opettajan asiantuntijuuden lähikehitys

Tiedoston liittäminen

Minulla on tässä kehitteillä nelikenttä opettajan asiantuntijuuden lähikehityksestä. En saanut pp-diaa liitettyä tänne syystä tai toisesta, mutta kokeillaanpa Dropboxin kautta:

http://dl.dropbox.com/u/41790148/Opettajan%20asiantuntijuuden%20l%C3%A4hikehitys.pptx

Toivottavasti tuo toimii. Pystyakseli kuvaa tiedon laatua, ja vaaka-akselille voi laittaa vaikkapa asiantuntijan työn kohteen muutoksen. Nelikenttien sisällä olisi ajatus laittaa välineiden/tiedon laadun kuvaus, kuten tuo substanssi. Kehitelkääpä eteenpäin, jos tuntuu mielekkäältä.

-Kari

Pientä alkuverryttelyä

Tervehdys, työn sankarit!

Tässä pientä aloittelua sunnuntain alkuillan tuotoksena.

Tynjälä (2005, 171 172) toteaa, että asiantuntijan tieto koostuu useista tiedon osa-alueista. Koulututuksen aikana hankittu muodollinen tieto toimii pohjana ja se voi olla joko alan vakiintuneen tietoperustan hallintaa tai teoreettista, käsitteellisen tason tietoa.  Toinen asiantuntijan tiedon komponentti on käytännöllinen tieto (hiljainen tieto, tacit knowledge), joka karttuu kokemuksen kautta. Edelliselle on ominaista sen helppo siirrettävyys, koska se löytyy kirjoitetussa muodossa ja jälkimmäiselle on ominaista se, että sitä on vaikea siirtää tai pukea sanalliseen muotoon. Tynjälän (mt.) mukaan muodollinen tieto on eksplisiittistä ja hiljainen tieto implisiittistä, jopa intuitiivista ja tiedostamatonta. Näiden lisäksi yksi keskeinen asiantuntijan tiedon osa-alue ovat itsesäätelytaidot, ts. metakognitiiviset taidot ja reflektiiviset taidot (Tynjälä mt.).

TÄHÄN JOTAIN METAKOGNITIIVISTA TAIDOISTA JA REFLEKTIIVISISTÄ TAIDOISTA?

TIETOINEN MOTIVAATION HERÄTTÄMINEN JA YLLÄPITO?

Engestöm ja Launis( 2005, 74 75) huomauttavat, että asiantuntijuus liittyy yhteiskunnan ja työelämän muuttumisen myötä yhä enemmän toimintaan toiminnanteoreettisesti kohteelliseksi ja tavotteelliseksi, välineiden, sääntöjen ja ympäröivän kulttuurin välittämäksi ymmärrettynä  ?  ja toiminnan muutosten ymmärtämiseen. Asiantuntijuus on näin ollen enemmän toiminnan kuin yksilön ominaisuus. Erilaiset rajanylitykset ja solmutyöskentely ovat lisääntyneet toimintajärjestelmien monimutkaistumisen ja yhteistyön lisääntymisen myötä. Asiantuntijuus on näin ollen myös toimintajärjestelmien rajojen ylittämistä ja erilaisten lyhytaikaisten tai vakiintuneiden solmujen rakentamista (Engeström&Launis, 2005, 78 80).

-Kari

16.9. PBL:n ensimmäiset askeleet

Seuraavien kuvien kautta päädyimme asettamaan itsellemme kysymysmuotoisen oppimistavoitteen: Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit? 

Aivoriihityösketentelyn tulos

Askel 2, Ongelman määrittelyä

Askel 3, Aivoriihi

Ensimmäiset ajatukset ja mindmeisterin testaus

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Missä olette tekemässä digitarinaa???
elinamaatta elinamaatta   (03.11.2011 12:50)
 

Edelliseen viestiin viitaten haluaisin kuitenkin huomauttaa, että teidän VÄTYS-ryhmäläisten wikitila näyttää erittäin selkeästi rakennetulta ja toisen casen työskentely on selvästi alkanut hyvin napakasti ja järjestelmällisesti! :)
Venla_Vallivaara Venla_Vallivaara   (04.10.2011 14:15)
 

Muutamia kommentteja yleisesti ryhmien työskentelyyn liittyen:
- Muistattehan merkata ajoissa muun ryhmän nähtäville, mitä itse kukanenkin lukee, ettei tule päällekkäisyyttä
- Muistattehan olla henk. koht. tiivistelmissänne tarpeeksi napakoita, eli vain tutkimuskysymyksenne näkökulmasta olennainen poimittuna
- Käykää tutustumassa myös muiden ryhmien työtiloihin, joista voitte löytää vinkkejä niin wikin rakentamiseen ja hyödyntämiseen kuin lähteisiinkin
- Myös toisten ryhmien valmiisiin tuotoksiin kannattaa tutustua ja siten täydentää omaa ymmärrystään edellisen casen aiheesta
- Voitte myös poistaa wikisivuja ryhmänne työtilan alta (sitten jos käyvät tarpeettomiksi) tai uudelleenjärjestää ja -nimetä niitä, mikäli kokonaiskuva alkaa näyttää hajanaiselta.
TSEMPPIÄ TYÖSKENTELYYN! :)
Venla_Vallivaara Venla_Vallivaara   (04.10.2011 14:13)
 

Nonni, motivaatio-sivulla on rypäs lähteitä, joihin aion tutustua.
Koetan saada tänne vielä Prezin, jonka laadin harjoituksen vuoksi opettajan adaptiivisesta asiantuntijuudesta.
Karihanse Karihanse   (01.10.2011 18:44)
 

Onnistui avaaminen!
elinamaatta elinamaatta   (29.09.2011 12:36)
 

https://docs.google.com/document/d/1N...

Mahtaako onnistua tämän linkin kautta tiedoston aukaiseminen? PIkkuisen hankalaa on nähkääs muuten saada teksti näkymään täällä puroissa.
Karihanse Karihanse   (29.09.2011 08:46)
 

Hei!
Jos joudutte sairastumisten tai muiden syiden takia tekemään uudelleenjärjestelyjä PBL-roolituksissa, muuttakaa roolit myös tuosta taulukosta <-- niin tuutori näkee, kuka oikeasti hoitaa mitäkin roolia.
t. Venla
anonymous   (29.09.2011 08:14)
 

Tuodaan vain teksti tänne. Jos jollakin tulee vielä jokin ajatus mieleen, niin sitähän voi täällä vielä muokata. Ikävä Päivi tuo teidän autotallihomma, toivottavasti järjestyy parhain päin!
akaarnie   (28.09.2011 21:46)
 

Hei, minustakin essee on valmis! Laitetaanko tuohon Opettajan adaptiivinen asiantutijuus -lehtiselle? En pääse siis perjantaina (yritän tulla hetkeksi), joten laitoin tuohon viereen oman reflektion niistä asioista, joita te reflektoitte perjantaina.
elinamaatta elinamaatta   (28.09.2011 20:32)
 

Minnekäs me muuten laittaisimme tuon lopputuotteen näkösälle?
Karihanse Karihanse   (28.09.2011 17:28)
 

Hiiskatti, Päivi, onpa huono tuuri! Toivottavasti autotalliasiat järjestyvät parhain päin.
Karihanse Karihanse   (28.09.2011 17:27)
 

Moi, minä en nyt töiden ja myrskyvahinkojen takia ole ehtinyt tähän osallistumaan juuri lainkaan. Laitoin asiasta viestiä myös Impiön Ninalle. Te olette saaneet sen sijaan tosi hienon tuotoksen aikaiseksi!

Lähipäiville yritän tulla torstai iltapäiväksi ja perjantaiksi. Osallistuminen on nyt kuitenkin kiinni siitä miten asiat autotallin kanssa sujuvat. Meillä kaatui eilen iso puu autotallin päälle, ja tämä nyt takuttaa asioita entisestään.
paivil   (28.09.2011 16:26)
 

Eikös tuo ole ihan valmista kammaa jo? Minä en ole päässyt oikein käsiksi mainitsemaani erityiseen malliin opettajan adaptiivisesta asiantuntijuudesta. Sellainen on kehitteillä, mutta näyttää vielä melko kököltä... Ehkäpä kehittelen sitä vielä lisää jossain vaiheessa, jos löytyy kunnon näkökulma.
Karihanse Karihanse   (28.09.2011 14:09)
 

Hei! Katsoin tuotoksemme läpi ja tein yhden kirjoituskierroksen. Otin viimeiseksi listatut tunnusmerkit pois, koska ne tulevat tekstissä sisälle. Laitoin ne tuohon viereiselle sivulle. Ne voivat olla niitä asioita, jotka nostatte esille, kun kerrotte luennolla minkälaisiin tunnuspiirteisiin päädyttiin.
elinamaatta elinamaatta   (28.09.2011 13:30)
 

Minusta nuo avaukset näyttävät oikein mainioiilta!
Karihanse Karihanse   (28.09.2011 07:20)
 

Aivanpa niin, yritin hieman availla noita nelikentän osia, mitäs tuumaatte, onko tarpeen?
Susanna   (27.09.2011 22:32)
 

Susanna: minä ajattelen, että nuo mainitsemasi asiat olisivat vaikkapa noissa kaikissa, joissa vain tiedon luonne on erilainen.
Karihanse Karihanse   (27.09.2011 22:08)
 

Moi, hieno kuva :) Näkyykö opettajan pedagoginen osaaminen opiskelijankohtaaminen, oppimisprosessin tukeminen ja ohjaaminen tuossa USEAN ALAN ASIANTUNTIJUUS pallukassa?
Susanna   (27.09.2011 22:01)
 

Nonni, nyt sain muokatun nelikentän dokumenttiimme. Se näyttääkin nyt muutosten jälkeen paremmalta!
Karihanse Karihanse   (27.09.2011 17:51)
 

Hei! minä en pääse perjantaina luennolle. Vaihdoimme siitä syystä Astan kanssa puheenjohtajavuoroja. Case 2:n teema sinäänsä on minulle kuitenkin tosi tuttua, joten voin ottaa tuotoksen teossa aktiivisemman roolin. Myös prezin käyttö onnistuu leikiten, joten minua saa työllistää senkin osalta :)

Käyn tänään läpi tuon meidän tuotoksen ja kommentoin, jos se sitä enää tarvitsee. Mukavaa viikon jatkoa!
elinamaatta elinamaatta   (27.09.2011 15:51)