This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Koulumatkan suunnittelu

Mitä meidän tulee tehdä?

Hannu:

- Taustatietoja, voimmeko valita sen koulun, johon menemme vierailemaan?

- Kouluvierailulla haluamme haastattelun avulla saada vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Miten haastattelu toteutetaan? Yksilö- vai ryhmähaastatteluna? Itse puoltaisin yksilöhaastettalua.

- onko kyseessä strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu vai jokin muu?

- kun  kaksi yllä ollutta on päätetty, niin pitää suunitella kysymykset/teemat.

- mahdollinen haastattelun esitestaus

- nauhoitustapa ja tutkimusluvat

Itse ehdotan yksilöhaastattelua, ja teemahaastattelua, joka nauhoitetaan ( ei siis videoida) Videomateriaali tuotettaisiin seminaariin, jos tarvetta.

Työn aikataulutus; mihin vaiheisiin työ voidaan jakaa, milloin kukin vaihe on valmiina. Milloin tuotetaan jotakin, joka esitellään koko porukalle?

 

1(4) JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimustulosten mukaan opettajat tarvitsevat enemmän vahvistusta teknologian opetuskäytölle pedagogisesta näkökulmasta. Tutkimukseni lähtökohtana olevaan kysymykseen miksi käyttäisin teknologiaa opetuksessa voidaan teoreettisen tutkimustarkastelun jälkeen tulla johtopäätökseen, että opettajat tarvitsevat tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytötön lisäämiseksi ja käyttöönottamiseksi nimenomaan pedagogisia malleja, joiden avulla teknologian opetuskäyttö voidaan nähdä tarpeellisena oppimisen ja opetuksen kannalta. Ja niin kauan kuin opettajat eivät löydä perusteluja tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisäämiselle tai käyttöönotolle, he eivät sitä todennäköisesti tule tekemään. Siitä huolimatta, että heillä on kansallisten tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmien velvoite, on heillä myös valta valita missä määrin he hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. Lisäksi on tärkeää, että opettajien tieto- ja viestintäteknologian täydennyskoulutusta kehitetään nimenomaan sellaiseen suuntaan, että se tukee pedagogisten mallien käyttöönottoa.

Tutkimustuloksista johdetut toimenpiteet tai kokeilukoulujen toiminta eivät ole edistäneet opettajien tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa siinä määrin kuin olisi toivottu. Ulkoisesti ohjatut kehittämishankkeet eivät ole tukeneet teknologian opetuskäytön vakiintumista ja on tärkeää korostaa sitä, että tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen lisäämiseksi opetuksessa tulee suunnittelun lähteä ensisijaisesti opettajan omasta tarpeesta sekä tahdosta ja tapahtua enemmän opettajalähtöisesti niin että se edistää teknologian käyttöönottoa aidosti. Opettajat eivät koe tieto- ja viestintäteknologiaa niin merkittävänä tai edes suhtaudu niin optimistisesti tieto- ja viestintäteknologian ongelmia parantaviin saavutuksiin ja sen lisäksi heiltä puuttuvat arvostus ja optimismi tieto- ja viestintäteknologian saavutuksiin.  

Tarvitsemme lisää tutkimustietoa siitä miten ja millaiset tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön pedagogiset mallit, tukevat ja edistävät opettajien tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä. Ja jotta tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä tukevat uudet pedagogiset toimintamallit saadaan siirtymään opettajien käyttöön, opettajat tarvitsevat resursseja ja aikaa sisäistää nämä kokemukset ja omaksua ne uusiksi toimintatavoiksi opetuksessa.

Parantamalla opettajien tieto- ja viestintäteknologioihin liittyvää pedagogista osaamista panostamme tulevaisuuden kouluun, mutta nykyisen kaltainen täydennyskoulutus tai opettajan koulutus eivät tue riittävästi opettajien tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääntymistä. Tutkimusten mukaan opettajien tarvitsevat tieto- ja viestintäteknologian täydennyskoulutusta nimenomaan vallitsevien heterogeenisten taitojen tasoittamisen sekä mielekkäiden pedagogisten käyttötaitojen kehittämiseen, eikä niinkään teknisiin taitoihin. Nämä seikat tulee huomioida erityisesti kouluissa suunniteltaessa opettajien tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön täydennyskoulutusta.  

Opettajien tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytön edistämiseksi tarvitaan koko koulua koskettavia pedagogisia ja rakenteellisia muutoksia, jotta tieto- ja viestintäteknologia voidaan hyödyntää opetuksessa hyvien pedagogisten mallien mukaisella tavalla. Koko kouluyhteisöltä vaaditaan yhteistä selkeää kuvaa siitä millaista koulua ollaan kehittämässä ja millaista oppimista siellä halutaan edistää ja miten tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö näyttäytyy tässä prosessissa. Erityisesti rehtorin rooli kouluyhteisön kehittämisessä korostuu voimakkaasti. Koulukulttuurin ja pedagogisten kehityksen onnistumisen ja aikaansaattamiseksi on tärkeää muista, että kouluyhteisö sekä opettajat tarvitsevat aikaa muutokseen, sillä tunnetusti opetuksen osalta kehitys ja muutos mukautua uusiin työkaluihin ja mahdollisuuksiin tapahtuu yleensä hitaasti.
 

2(4)Koulun yhteisistä tavoitteista voisi kysyä, muokkaamalla jotain näistä.

Ramsay (2001) tutkinut (taustalla laaja tutkimusprojekti) paljon tvt opetuskäyttöä kouluissa.
Hänen mielestään kouluissa tulisi esittää kolme kysymystä:
1.    miksi koulu uskoo, että sen tulisi hyödyntää tvt.a?
2.    mitä oppilaiden oppimisessa tietokoneiden kanssa odotetaan tapahtuvaksi?
3.    miten oppimisen ja opettamisen prosessit tvt.a hyödyntäen pannaan toimeksi? (Atjonen 2005: 103).
 

3(4)Laitteiden sijoittelusta...

Tietokoneiden tehokkaan hyödyntämisen kannalta on olennaista myös se, miten laitteet on sijoiteltu koulun tiloissa. On todettu, että oppimisen ja opetuksen kannalta olisi hyödyllistä sijoittaa tietoteknisiä välineitä myös luokkiin tai ainakin niiden läheisyyteen (esim. Becker ja Ravitz 2001). Opettajien mielestä laitteiden sijoittelu vain tietokoneluokkiin ei ole paras mahdollinen ratkaisu mm. seuraavin perustein (Pelgrum 2008):
Koko oppilasryhmän täytyy siirtyä luokasta tietokoneluokkaan.
Luokassa sijaitsevat oppimateriaalit eivät ole käytettävissä.
Joustavuuden puutetta, etenkin silloin kun vain muutaman oppilaan tarvitsisi työskennellä tietokoneella.(Kankaanranta & Puhakka 2008, 24.)
 

4(4)

Yhteisöllinen oppimisympäristö

Miten koulunne suunnitelmissa on otettu huomioon se, että luokan toimintaympäristö tukee yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksia?
    - miten tämä ilmenee (hyviä kokemuksia)
- miten opettajat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja päättämässä oppimisympäristöstä?
- miten opettajana kehittäisit luokkahuoneesi toimintaympäristöä?

Opettajien yhteisöllinen toiminta

Miten koulussanne tuetaan opettajien yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuuksia?
 - miten tämä otetaan huomioon käytännössä?
- miten olet opettajana vaikuttanut koulusi yhteisöllisyyden kehittymiseen?
 

Aikataulutusta ja tehtävien listausta

Tehtävien listausta

- Tutustua valittuihin kouluihin. Kartoitetaan kyseisen koulun opetuksellisia toiminta periaatteita ja siinä ilmenevää teoreettista viitekehystä, sekä koulun oppimaisemallista toteutusta ja sitä huomioituja seikkoja. Toteutetaan, perehtymällä kyseisen koulun opetussuunnitelmaan, arvoihin. toiminta-ajatukseen sekä rakenteellisiin ratkaisuihin.

- Tehdä ja miettiä miten tutkitaan meidän tutkimuskysymystä koululla (muotoutuu varmaan kun edellä olevat asiat yhditetään meidän teoreettiseen viitekehykseen)

- Miettiä meneekö toinen toiseen kouluun vai ollaanko niissä yhdessä (Oliko kouluja useampi, jäi kuva että vain yksi)

- Tutustua hieman teoriaan (Meidän viitekehysteoria pitäisi saada pika pikaa valmiiksi, eikö Hannu nimetty tähän?)

Aikataulutus: Aikajanalla kuvataan projektin eteneminen ja aikataulu.

Alustava aikataulu:
- ma 27.2.

klo 9.00-10.00 videoinnin ja kertomisen (tästä lähtien "videokävelyjen") ohjeistus; läsnäolijat: opettajien videokävelyjen avustajat, taltiointivälineiden opastajat, ohjeistaja

klo 10.00 - 11.00 videokävelyjen ohjeistus; läsnäolijat: oppilaiden videokävelyjen avustajat, taltiointivälineiden opastajat, ohjeistaja

- ma 27.2. - pe 2.3.
 
klo 13-16 videokävelyjen avustaminen; mukanaolijat: sekä oppilaiden että opettajien videokävelyjen avustajat

viikko 9 vierailut kouluille

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Keskustelimme tuulikin kanssa asioista tänään. Hän tosiaan oli laskenut meidän kaikkien viiden työpanokset tuohon kouluvierailuille mukaan. Eli me saamme siis käyttöömme sitä enemmän videoita mitä käymme niitä kävelyttämässä. Minulla on täällä kotona muutama sähköposti jotka olisivat metsokankaalla. Onko meillä vielä kiinnostusta tehdä videointija viikolla 11?
Eijam   (01.03.2012 15:23)
 

Minusta omassani noita tuli monessakin kohtaa. Voisiko joku vielä tarkentaa että mitä ne pedagogiset ratkaisut ovat? Teknologiaa näin tänään todella paljonkin. olin tosi innoissani.
Eijam   (01.03.2012 15:15)
 

Kirjoitetaan siihen väliraportttiin. Voisi koota perusideoita tuosta strukturoimattomasta haastattelutavasta. Aika vähän ainakin omassa haastattelussa tuli näkyviin opettajan toimintaa erityisesti pedagogisia ratkaisuja, koska niitä ei Tuulikin kysymyksissä ollut mukana, mutta mennään sillä mitä on.
hmakio   (01.03.2012 08:36)
 

Pitäiskö noista videointi hommista kirjoittaa tänne jotain ylös vai onko ihan oma dokkari niille paras?
Eijam   (29.02.2012 21:18)
 

@outivaha @hmakio Mietityttää että miksi meidän pitää osallistua kaikkiin noihin videointisessioihin. MItä te ootte siitä mailista mieltä?
Eijam   (23.02.2012 18:22)
 

Ok. Mä alan kattelee tuota teoriaa jos saisin kirjoitettua tänne jotain.
Eijam   (21.02.2012 16:30)
 

näyttää siltä, ettei tässä ole paljoa etukäteen tekemistä. Siitä vaan kaikki teorian pariin.
hmakio   (19.02.2012 16:44)
 

Minä kyllä menin vähän lukkoon nyt että mitä nyt tämän koulumatkan eteen voi tehdä. Onko ideoita jos kysymykset tulee sieltä?
Eijam   (17.02.2012 08:16)
 

@outivaha Selvä homma. Jos kukaan muu ei kommentoi mitään niin laitan tuon hänelle.
Eijam   (16.02.2012 18:25)
 

@Eijam Eihän me olla siihen viimeisimpään versioon tehty enää muutoksia. Joten ei tarvitse ilmoittaa mitään. Voit laittaa mun spo:ksi, käyttämäni: gmail.com.
outivaha   (16.02.2012 18:20)
 

@hmakio @tapiomoi @tpalmu @outivaha Nyt tuli siis tuulikilta mailia. Taas tosi pikaisella aikataululla. voisin jopa soittaa tuolle tuulikille huomenna jos saan teiltä kommentit.

Otan huomioon lähettämänne projektisuunnitelman sisällön, kun suunnittelen koulukierroksen tapahtumia. Tavoitteena on, että saatte tarvitsemanne materiaalin sillä työllä, jonka teette koulukierroksella. Teidän ei tarvitse lähettää minulle mitään lisää, jos ette ole muuttaneet projektisuunnitelmanne tavoitteita Niinan viimeksi antamien kommenttien jälkeen. Mutta jos olette muuttaneet tavoitteitanne Niinan kommenttien jälkeen, otan muutokset huomioon, jos lähetätte minulle tiedot muutoksistahuomisen perjantain aikana. Tarvitsen suunnittelua varten tiedon, ketkä koulutusteknologian porukasta tulevat avustajiksi koulukierrokselle. Eija, voitko lähettää myös nimet ja sähköpostiosoitteet yhteydenpitoa varten.

Tuossa pätkä mailista. Lukekaa se ja kommentoikaa tänne heti tänään.
Eijam   (16.02.2012 17:17)
 

@Eijam Ehkä luin vanhaa...se perjantai! Asia tarkentuu sitten Tuulikin vastauksen myötä.
outivaha   (15.02.2012 21:59)
 

Mitä pe tapaamista? Ac löytyy tämän etusivulta mitä puhuttiin. Laitoin juuri tuulikille mailia.
Eijam   (15.02.2012 21:26)
 

@Eijam @hmakio @tapiomoi @tpalmu Olin koko päivä muuta ohjelmaa ja nyt tulin myöhässä paikalle. Postia ac-keksutelusta varmaan tulee. Tuo aikataulujana näyttää hyvältä.Tuulikilta ei varmaan kannata kysyä, vaan mietitään onko meillä muuta, kuin tutkimuskysymyksemme selvitettävänä kouluvierailun aikana. Edelleenkin ainakin itse kaipaaan teorian tarkennusta siitä, mitä ollaan tarkalleen selvittämässä. Odotan pe tapaamista, järjestän menoni niin että voin osallistua vaikka kasvokkaiseen tapaamiseen.
outivaha   (15.02.2012 21:23)
 

tänään on acp!!!
hmakio   (15.02.2012 20:29)
 

No haluatko että kysyn nuo tuulikilta. Saitko sitä mailia minkä laitoin mikä tuli Tuulikilta tänään. Mä luulen että aika pikaisella aikataululla pitäisi tehdä. Olisiko teillä pe aikaa nähdä.
Eijam   (15.02.2012 20:07)
 

Millä aikataululla? Kyllä mielestäni pitäisi ehdottaa aika tarkkaan teemat+ kysymykset. Miksi me olemme menossa sinne kouluihin, jos Tuulikki tekee kysymykset? Mihin käyttöön hän tekee ne?
hmakio   (15.02.2012 16:09)
 

Nyt tuli juuri tuulikilta maili. Nyt siis meiltä tarvittaisiin lista niistä asioista mitä toivotaan että opettajat kertoisivat. Tarvitaanko muuta kuin tuo meidän tutkimuskysymys. Vai mitä olette mieltä?
Eijam   (15.02.2012 14:19)
 

Tuohan on hyvä. Mulla ei itsellä kauheasti noita päivämääriä ole. Jos tulee mieleen niin ilmoittele ihmeessä. Laitan tuon tänään googleen.
Eijam   (15.02.2012 14:15)
 

Tein pohjaehdotuksen, laitan Eija sulle. Nyt ei oo mukana google tunnuksia, joten en laittanut päivämääriä.
hmakio   (15.02.2012 13:56)