This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Veijo

Tiivistelmä 1


Lähde:. Hanna Suontama, Johanna Wettenhovi, Johanna Widenius.  Stadian opiskelijahyvinvointitutkimus 2007
Kvalitatiivinen näkökulma hyvinvointiin, motivaatioon ja terveyteen. Opinnäytetyö.

YLEISTÄ
=======

Stadia AMK:n hyvinvointitutkimus keväällä 2007. Haastateltavat rekrytoitiin. Yhteensä 11. Otos ei siis kovin iso, mutta tarkoitus kartoittaa opiskelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia mm. opetuksen laadusta ja opiskelumotivaatiosta.
Työn alussa tarkastellaan motivaatioteoriaa aika paljon (mm. Maslowin tarvehierarkia).Kati lupasi ottaa teoriaosuuden joten keskityn tässä tiivistelmässä lähinnä tämän tutkimuksen löydöksiin.

Opiskelijan hyvinvointiin (myös opiskelun motivaatioon) vaikuttaa taloudellinen tilanne sekä fyysinen ja psyykkinen terveys. Usein opiskelijat joutuvat käymään opiskelun ohessa töissä, mikä onkin ollut myönteinen asia motivaation kannalta varsinkin jos on ollut oman alan työtä. Sosiaalinen ympäristö koostuu perheen ja ystävien lisäksi opiskeluyhteisöistä. Opiskeluyhteisöistä opiskelija saa tukea opiskelutekniikoihin sekä opintojen ohjaukseen. Tällä onkin suuri merkitys opiskelumotivaation kehittymisessä.

Tutkimustehtävät:
    
    1. Millaisten tekijöiden Stadian opiskelijat kokevat vaikuttavan hyvinvointiinsa ja opis-
    kelumotivaatioonsa?

    2. Onko terveyspalveluilla merkitystä Stadian opiskelijoiden hyvinvointiin?

Tutkimustyyppi oli laadullinen ja tutkimusmenetelmänä oli ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelun validiteettia pidetään hyvänä, koska sitä käytetään siihen soveltuvissa ja tarkoin valituissa aiheissa.TULOKSET:
========

Opetusuunnitelma koettiin jäykäksi, toivottiin enemmän valinnan mahdollisuuksia. Pidettiin tärkeänä opettajan kiinnostusta aiheeseen. Opettajalta toivottiin lisäksi ymmärrystä ja läsnäoloa. Toivottiin tehtäviä joita voi ratkoa yhdessä opastetusti.
Opetussuunnitelma kurssien epätasainen jakautuminen vuoden aikana koettiin hankalaksi Jos opiskelija koki opintojakson mielekkääksi ja oli kiinnostunut, siihen oltiin valmiita satsaamaan.

Ihmissuhteiden merkitys koettiin erittäin tärkeäksi voimaannuttaviksi ja motivaatiota lisääväksi tekijäksi. Ryhmissä muodostunut "Me henki" koettiin tukea antavaksi ja turvallisuutta lisääväksi. Ammatin arvostus sekä oma että opettajien heihin kohdistuva huomio koettiin tärkeäksi. Toisaalta epävarmuus ammatinvalinnasta vähensi opiskelumotivaatiota. Myös liian suuri ristiriita ennakkodotusten (Oppilaitoksen markkinointi) ja todellisuuden välillä vaikuttaa motivaatioon.

Mahdollisuus antaa palauetta, kritiikkiä ja kehitysehdotuksia koettiin tärkeäksi. Psyykksien hyvinvvoinnin vähentyessä, myös motivaatio ja sitoutuminen vähenevät.

 

Tiivistelmä 2

Lähde:  Mutanen L. 2006. Tekemällä ja kokemalla kasvu ammattilaiseksi Tampereen ammattikorkeakoulu
Opettajankoulutuksen kehittämishanke.
 

YLEISTÄ
=======

Hanke kuuluu ura ja rekrytointipalveluiden alaan kuuluviin projekteihin. Tavoitteena hankkeissa on edistää opiskelijoiden työhön sijoittumista ammattiopintojen jälkeen ja edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien hakeutumista jatko-opintoihin.
 
Tutkimus aineistona käytin Kunnari-opintopolkuhankkeen kyselytutkimusta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki opintonsa ammatti-instituutti Novidassa syksyllä 2006 aloittaneet. Kyselyyn vastasi 192 oppijaa. Tutkimuksessa tarkastelin oppijoiden motiiveja, opiskelumotivaatiota ja oppimista eri opetusmenetelmiä käyttäen.  

Synnynnäiset ihmisen psykologiset tarpeet: autonomian tarve, ryhmäjäsenyyden tarve sekä tarve tuntea pätevyyden ja tehokkuuden tunteita. Opettajan tehtävä on saada opetussuunntelman tavoitteet muutettua opiskelijan tahtotilaksi opiskella tiettyjä asioita.Opiskelijat, jotka kokevat läheiset ihmissuhteet turvalliseksi, helpommin sisäistävät ulkoisia motiiveja kuin ne joilla on turvattomuutta ihmissuhteissaan. Sisäinen motivaatio jaetaan kolmeen ryhmään: motivaatioon 1) ...saada tietää 2) ...saattaa asiat loppuun 3) ...kokea elämyksiä. Kun luodaan opppimiselle sellaiset olosuhteet että sisäinen motivaatio lisääntyy parantuu oppimisen laatu, tapahtuu käsitteellistä oppimista sekä luova ajattelu lisääntyy.

Oppimisympäristä joka tarjoaa virikkeitä, sopivasti haastetta sekä autonomian tunnetta (mahdollisuus päättää mitä opiskelee) lisää suotuisan motivaatio syntyä. Uteliaisuus on hyvä esimerkki sisäisestä motivaatiosta. Opiskelija toimii ilman ulkoista palkintoa tai pakotetta.

TUTKIMUS
========

Tutkimuskysymyksiä 7 struktiroitua (samaa/eri mieltä) ja 9 avointa.

Tutkimuskysymykset  
 
1. Miten motivoituneita oppijat olivat opiskelemaan ammattiopintojen alussa?
2. Minkälaisella ammattiaineiden teoriaopetuksella oppijat oppivat parhaiten?
3. Minkälainen opetus ja ohjaus innostavat opiskelemaan vaikeitakin aineita ja min-
kälainen opetus  voi sammuttaa kiinnostuksen opiskeluun?  

Sisäisesti motivotunut opiskelija jaksaa keskittyä vaikka aihe olisi vähemmän kiinnostava ja vaikea.Opettajan tulisi soveltaa opetus ryhmän tasolle ja hänen tulisi innostua joka kerta aiheesta. Opettajan tulisi käyttää monipuolisia opetustapoja sekä pyytää palautetta opiskelijoilta.
 

Prezi

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.