This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

MOM-projekti

Posteri-ideat

LOPPURAPORTIN RUNKO

Projektin nimi

Projektin kesto

Organisaatio (projektiryhmä, ohjausryhmä, mahdolliset sidosryhmät)

Tausta

 • Kuvataan projektin konteksti ja tausta
 • Perustellaan, mihin tarpeeseen projekti perustettiin
 • Kuvataan projektin toteutuksen/ sisällön teoreettinen viitekehys

Tavoitteet

 • Nimetään projektin konkreettiset ja mitattavat tavoitteet: päätavoite ja alatavoitteet

Kohderyhmä

 • Kuvataan projektin ensisijainen kohderyhmä
 • Mainitaan projektin välilliset kohderyhmät, jos niitä on

Toteutus ja aikataulu

 • Miten projekti toteutettiin? (vaiheet, aikataulu, sisältö)
 • Millaisia ongelmia projektin aikana kohdattiin ja miten ne ratkaistiin?

Resurssit (rahoitus, kirjallisuus, asiantuntijat, ajankäyttö, jne)

 • kuvataan projektin kannalta keskeiset resurssit

Tulokset

 • Mitkä ovat projektin keskeiset tulokset?
 • Millaista uusia toimintamalleja/ tuotteita projektissa syntyi?

Seuranta ja arviointi

 • Miten toteutusta arvioitiin projektin aikana?
 • Mitkä ovat arvioinnin keskeiset tulokset? Toteutuiko ennakoidut riskit?
 • Miten projektissa onnistuttiin vastaamaan sille määriteltyihin tavoitteisiin?

Tiedotus ja tulosten levittäminen

 • Miten projektin toiminnasta on tiedotettu?

Tutkimuskysymys

Miten opettajat ovat teknologiaa hyödyntämällä pyrkineet tukemaan

1. oppilaiden yhteisöllistä ja

2. itsesäätöistä oppimista

3. miten tilaratkaisut ovat vaikuttavat niihin?

Palaveri 2.5

Ajatuksia posterista:

Asettelu: vaaka, 3 palstaa

Vasen palsta: Kuvataan projektimme keskeiset tulokset ja päätelmät

Keskipalsta: Kuvataan peruskoulun lähitulevaisuuden visiot. Erinomainen lähde on OPH:n ensimmäiset julkiset ajatukset uudeksi OPS:ksi v. 2016.

Oikea palsta: Visiomme koulun suunnasta ja olemuksesta n. v. 2025.

2.5. AC-Palaveri

Visio: Teknologia- koulu oppimisympäristö - opettajuus- tulevaisuudessa

Alkupalsta
Johdanto
-tarve
Tavoitteet
Teoreettinen viitekehys
-oppimismaiseman käsite
-
Keskipalsta
koulukävely
-menetlemät
-tulokset
Workshop
-menetelmät
-tulokset

Oikeanp.palsta
Vaatii viilausta - Tapio viilaa ja poimii raportista

Palaveri 18.4.Ajatuksia posterista:

Asettelu: vaaka, 3 palstaa

Vasen palsta: Kuvataan projektimme keskeiset tulokset ja päätelmät

Keskipalsta: Kuvataan peruskoulun lähitulevaisuuden visiot. Erinomainen lähde on OPH:n ensimmäiset julkiset ajatukset uudeksi OPS:ksi v. 2016.

Oikea palsta: Visiomme koulun suunnasta ja olemuksesta n. v. 2025.

Palaveri 11.4

Teoria osioita
- sosio konstruktivismi
- yhteisöllinen oppiminen ( Outi)
- Perustella miksi valitaan tälläinen oppimisnäkemys
- opetusteknologiaa ja tieto ja viestinteknologia opetuksessa (Eija)
-fyysinen oppimisympäristö( Timo)

Visio rakentaminen - Visio koulusta 2025
- Mimmonen tulevaisuuden koulu vois olla?
- oppimisen haasteet
- ubiikin mahdollisuudet oppimisessa
-

Koulu tänäpäivänä - miltä se näyttää?
- Hyvät ja jo toteutuneet ideat
- miten opettajat kokevat oman koulunsa
- koulu on kaikkien yhteinen ja säännöt laaditaan yhdessä
- mihin pitää vielä kiinnittää huomiota
- muuttuva - muunneltavat kalusteet, luokkahuone

Outi kirtjoittaa mitä muut seittää...Portaat? Posteriin?
Mitä koulut olisivatkin pienempiä? Suurlukiot roskiin! Miten laajat kurssitarjonnat onnistuvat? Verkkokursseja lisää, jee..öö.
Kertotuntijako? Samanaikaiset valittavat kurssit voi suorittaa lähikoulussa.

http://koutek-0910.wikispaces.com/Projektiopiskelu

Palaveri 30.3

 

Palaveri 30.03 muistiinpanot
- tiedeposteri.wordpress.com
 
- yhteydenotto Tuulikkiin kouluvierailuvideoihin liittyen
 --> videoiden tulkinta
 --> tuotos niistä
 
- Mikä on meidän tuotos?
Hannun ehdotus: visio tulevaisuuden koulusta yhteisöllisyyden näkökulmasta. Opettajien yhteisöllisyys, oppilaiden yhteisöllisyys jne.
 
Hahmotellaan yksi skenaario:
 
- miltä tulevaisuuden koulu voisi näyttää?
->Nykytilanne kouluvierailujen pohjalta (ja kirjallisuudesta), 
visiot workshopista ja meidän ajatuksista
 
-tilan, teknologian, oppijan ja opettajan näkökulma
 
Hannun kuvaidea: Metsokankaan koulu alussa ja nyt
 
Mihin tarpeeseen projekti vastaa:
 
oppimaisemia täytyy visioida, jotta tunnistaisimme kehittämisen kohteita
ongelmana se, että ei ole määritelty yhteistä tahtoa siitä, mitä koulu on tulevaisuudessa, eikä sitä mitä pitäisi tehdä nyt, jotta tavoite saavutettaisiin.
 
Aikataulut:
 
Posteri: drafti 22.4. mennessä
              ohjaajan palaute 27.4. mennessä
 
lopullinen tuotos 4.5. mennessä
 
Loppuraportti:
 
voi olla valmis 11.5. mennessä
kuitenkin viimeistään 23.5. mennessä
 
Miten tästä eteenpäin?
-  Tapio ja Timo ottavat kaiken mahollisen irti workshopin videoista, Eija ,outi ja Hannu ottavat videokävelyillä kaiken oleellisen irti
    -  koulun nykytilaa ajatellen.
- Tapio ja Eija vastaavat posterin viimeistelystä ja visuaalisesta ilmeestä
- Hannu ottaa selvää teoriasta

Palaveri 30.3 aiheet

- Pitäs miettiä miten videoita ja seminaarista tullutta materiaalia lähdetään analysoimaan

- Miten teorian kirjoittaminen onnistuu?

- Miten loppuraportin teksti luodaan?

- Miten tehdään posteri?

AC 25.3

Seminaari
- Timo tekee kortit
-  kortteja joka ryhmälle 13 kpl
- ke 9-15.30
- torstaina meidän juttu 12.15 alkaen
- pitää vielä kysyä miten saamme videot sitten itsellemme
-

Pe aikataulu
- Jäädään pe 15.00 jälkeen sopimaan mitä jatketaan eteenpäin

Ac palaveri 22.2

Seminaarista
- lopullinen osallistujien määrä
- tiedon kerääminen seminaarista

Koulumatkan suunnitelmat
-  Kuinka monen videokävelyyn pitää osallistua?
-  Pitääkö meidän osallistua kaikkiin noihin?
- Jos ei niin mihin.
-Miten me päästään siihen aineistoon käsiksi mitä kouluvierailuilla tuotetaan?
- Missä voimme sitä sitten katsoa?
 

AC palaveri 15.2

Kysymyksiin tarkennuksia:

Mitkä on koulut?
Millä aikataululla ne kysymykset pitää olla?
Mikä on meidän aineisto kyselyrungosta? Keneltä se on kysytty?

Seminaari:
Osallistujamäärä
Onko pöydät?
Onko osallistujat jaettu ryhmiin?


Seminaarista:
Pitäisikö olla teemoitettuja kyselyjä?
Väittämien tekeminen?
Miten otetaan tieto seminaarista?

AC palaveri 8.2.2012

Miten opettajat ovat teknologiaa hyödyntämällä pyrkineet tukemaan

1. oppilaiden yhteisöllistä ja

2. itsesäätöistä oppimista ( välillä tämä oli poistettuna, mutta joku kaipaili sitä, itse kannatan itsesäätöisyyden mukanaolemista)

3. miten tilaratkaisut ovat vaikuttavat niihin?

Keskeiset käsitteet:
- Oppimisympäristö, näistä teknologinen, pedagoginen, sosiaalinen
-Oppimaisema
-itsesäätöinen oppiminen
-Yhteisöllinen oppiminen
-Yhteistoiminnallinen oppiminen
-tvt-opetuksessa

Tavoitteet
- Löytää millä tavalla teknologiaa käytetään innovatiivisesti tässä

PROJEKTIN TAVOITE
Projektin tavoitteena on selvittää, miten erilaiset oppimaisemat mahdollistavat yhteisöllisen  ja itsesäätöisen oppiminen ja teknologian käytön opetuksesssa. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millainen on uusimpaan oppimisteoreettiseen tutkimustietoon perustuva innovatiivinen oppimaisema.

ODOTETUT TULOKSET
Projektin tuloksena syntyy
        teoreettinen katsaus yhteisöllisen oppimisen tarkastelusta oppimistilojen suunnittelussa
        tiedonkeruu mittaristo/toimintatapa, jolla selvitetään yhteisöllistä oppimista ja teknologian opetuskäyttöä erilaisissa oppimaisemissa
        raportti, joka sisältää mm. suosituksia innovatiivisesta oppimaisemasta erityisesti yhteisöllisen oppimisen ja teknologian opetuskäytön näkökulmista

Tavoitteet  ryhmälle:
- Ryhmät tekee aikataulutuksen
-  Rytmät tekee ekan version

Koko projektin aikataulutuksen vaiheistaminen  projektipäällikkö tekee ehdotuksen

Ryhmien aikataulutus
 Kaikilta ryhmiltä eka versio 15.2
 Kaikilta ryhmiltä tarkempi aikataulu 13.2
AC palaveri keskiviikkona 15.2 ja 22.2 klo 20-21

Tutkimuskysymys

Miten teknologian käyttö opetuksessa tukee

 1. sosiaalista vuorovaikutusta ja
 2. oppilaan autonomisuutta sekä
 3. miten tilaratkaisut  vaikuttavat näihin?

H: Käsittääkseni Ninan ehdotus oli

?(Opettajan kokemana:)? Miten teknologian käyttö opetuksessa tukee

 1. yhteisöllistä ja
 2. itsesäätöistä oppimista sekä
 3. miten tilaratkaisut  vaikuttavat näihin?

Voitaisiin käydä äänestystä muutetaanko näihin. Tässä ei oikeastaan muuteta tutkimuskysymystä siitä mitä alunperin sovimme. 

 

Miten opettajat ovat teknologiaa hyödyntämällä pyrkineet tukemaan

1. oppilaiden yhteisöllistä ja

2. itsesäätöistä oppimista ( välillä tämä oli poistettuna, mutta joku kaipaili sitä, itse kannatan itsesäätöisyyden mukanaolemista)

3. miten tilaratkaisut ovat vaikuttavat niihin?

eli, nyt nostin opettajien toiminnan keskiöön, opettajien toiminnnan kohteena oppilaat, heidän yhteisöllinen oppimisensa.

 

 

Projektin tavoitteet ja kysymykset kohdekouluille

MOM-projekti
Niinan ajattelusta mietittyä/Timo
Suosittelen että lähdemme kulkemaan Niinan viitoittamaa tietä.  Se on selkeä ja kohtuullisen konkreetti, ei tavoittele taivaita.   

Projektin tavoitteet:
1.    selvittää miten erilaiset oppimaisemat opettajan kokemuksen mukaan mahdollistavat yhteisöllisen oppimisen ja teknologian opetuskäytön?
-    tämä liittyy oppimaisemaan fyysisenä ympäristönä
-    lisäksi tämä liittyy matkaan kohdekouluihin ja sieltä saataviin kokemuksiin
-    tähän sisältyvät kysymykset, jotka kouluille ennakkoon lähetetään
o    niitä voisivat olla:
?    miten koulunne fyysisenä oppimisympäristönä mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn
    tilojen suunnittelu, käytännöllisyys, rajoitukset
    TVT:n osuus

2.    selvittää, miten opettaja pedagogiikallaan rakentaa yhteisöllistä oppimista ja miten hän hyödyntää siinä TVT:aa
-     tätä selvitetään kohdekouluissa opettajien vapaalla, omiin kokemuksiin perustuvalla kerronnalla (videoidaan)
-    kerrontaa voidaan tarkentaa kysymyksin, esim. miten opettaja
?    suunnittelee tehtävät/projektin
?    luo rohkaisevan ja uskaltavan ilmapiirin
?    ohjaa oppilaiden motivaatiota työskentelyn aikana
?    antaa palautetta
?    on kokenut em. työskentelyn suhteessa oppilaiden oppimistuloksiin (tämä kyllä varmaankin tulee esille jo vapaassa kerronnassa)

3.    tuottaa uutta tietoa siitä millainen on uusimpaan oppimisteoreettiseen tutkimustietoon perustuva innovatiivinen oppimaisema?
-    tätä minun on vaikeampi ymmärtää
-    tarkoittaako N. että innovatiivisen oppimaiseman kuva pitäisi hahmotella kirjallisuuteen perehtyen sisällyttäen siihen uusimmat oppimisteoreettiset lähtökohdat?
-    jos näin, tämä tavoite pitää työstää tietoa hakien, ei kohdekouluista
-    ehkä siihen matkalta voisi saada myös jotakin
Näistä tavoitteista lähtien meidän minun mielestäni pitää suunnitella maaliskuun seminaarin sisältö, koska tähän perehdymme ja siihen meille tulee paras kompetenssi.
Projektisuunnitelmaan otamme Niinalta suoraan ODOTETUT TULOKSET ja ajatukset PROJEKTIN TEOREETTISESTA VIITEKEHYKSESTÄ.  Keskeiset käsitteet (yhteisöllisyys, yhteisöllinen oppiminen, oppimaisema, oppimisen tilat, teknologian opetuskäyttö) jaamme työstettäväksi keskenämme, yksi käsite/nenä.
 

Idea-ajatus-ehdotus kouluvierailuun!

TÄTÄ VOIDAAN EIJAN KANSSA MIETTIÄ YHTENÄ TOTEUTUSVAIHTOEHTONA KOULUVIERAILULLE, EHKÄ SOVELTAEN AIKATAULUMME HUOMIOIDEN.

TÄMÄ TOTEUTETTU AIKAISEMMIN KOULUTUSTEKNOLOGIA OPINNOISSA: Desing tutkimusta!

Tvt-tuetun opetustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Pohjankartanon koulu on osa Tulevaisuuden koulu hanketta. Tavoitteena
on rakentaa tulevaisuuden oppimisympäristö, jossa teknologiaa
hyödynnetään monipuolisesti.

Projektityössään opiskelija suunnittelee,
toteuttaa ja arvioi yhdessä koulun opettajan kanssa opetustuokion/lyhyen
jakson, jossa hyödynnetään teknologiaa (oman kiinnostuksen mukaan).

Työn tekijöiltä perustietoja teknologian pedagogisesta hyödyntämisestä ja
pedagogisista malleista.

http://koutek-0910.wikispaces.com/file/view/Projektit_0910.pdf

http://koutek-0910.wikispaces.com/file/view/projektitoiden_aiheita.pdf

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

kyllä
hmakio   (23.05.2012 10:43)
 

Sä lähetit sen vain niinalle vissiin?
Eijam   (23.05.2012 10:26)
 

on
hmakio   (23.05.2012 10:15)
 

@hmakio Eikös se pitäisi lähettää myös toimeksiantajille. Minä voisin toimeksiantajille tehdä vielä kirjeen. Oliko se minkä lähetit meille niin lopullinen versio?
Eijam   (23.05.2012 10:00)
 

No niin, julkaistu on. Pitäiskö sitä jollekin muulle kuin Ninalle lähettää? Omalta osalta kurssi on nyt tehty.
hmakio   (23.05.2012 00:21)
 

Oletteko oikeasti sitä mieltä, että teksti tuli nyt julkaisukelpoiseksi? Mutta enempiin iteraatioihin ei ole aikaa, korjailen itse.
hmakio   (22.05.2012 23:01)
 

Korjasimme outin kanssa sitä kouluvierailujen osiota. Se olisi nyt valmis. Laitoin myös resursseihin ja tiedotukseen ihan muutamalla rivillä jotain.
Eijam   (22.05.2012 21:43)
 

Haluat siis, että teen muutokset uudestaan tuonne loppuraporttisivulle
Eijam   (22.05.2012 20:55)
 

Tiedotus ja resurssit muutokset tehdään Loppuraportin viimeiset osat kohtaan. oma kansio tämän alla.
hmakio   (21.05.2012 23:17)
 

Siis mihin lukuihin teit korjauksia?
hmakio   (21.05.2012 23:13)
 

Nyt tuo on laitettu.Katson oikeasti huomenna sen kouluvierailut. Nyt ei enää aivot toimi.
Eijam   (21.05.2012 23:09)
 

Mikäs on sun sähköpostiosoite. Korjasin tuonne jotain. Korjaan huomenna sen kouluvierailuhomman. Riittääkö tuo. Korjasin punaisella. Tiedotukseen ja resurssiin jotain.
Eijam   (21.05.2012 23:07)
 

kouluvierailussa? Se korjataan siihen kouluvierailu google docsiin
hmakio   (21.05.2012 23:03)
 

siellä on muutama korjattava. Mihin mä ne korjaan?
Eijam   (21.05.2012 22:54)
 

Suoraan sanottuna ketuttaa, et yhden kappaleen kirjoittaminen vie viikon. Olisi kiva saada tämä jo pois.
hmakio   (21.05.2012 21:54)
 

mä laskin tehtäviä niin mä en nyt sitten ehtinyt tehdä tuota. Voiko tuota vielä huomenna katsoa?
Eijam   (21.05.2012 21:41)
 

Tärkein olisi se kouluvierailu. Resurssit tai tiedotus voi jäädä pienelle maininnalle. Eihän tämä raporti kiinnosta kuin meitä, ja meitäkin vain, että pakko saada valmiiksi
hmakio   (21.05.2012 18:01)
 

no siihen resurssi kohtaan ei kauheasti tarvii tietoa. Sen voisin esim tehdä. Sitten katsoa sitä kouluhommaa.
Eijam   (21.05.2012 17:54)
 

Mihin kohtaan olet muutoksia tekemässä?
hmakio   (21.05.2012 17:29)
 

Mihin laitan sen jos yritän tehdä sen tänään?
Eijam   (21.05.2012 17:27)